D?cie w szofar w Indiach

W tym roku w Indyjskim Zion Torah Center duch ?wi?ta Rosz Haszana prawdziwie wszed? we wsp?lnot?.

Liderzy spo?eczno?ci ?ydowskiej w Erode Samuel i Anne Devasahayam przes?ali nam ten film , kt?ry przedstawia d?cie w bardzo du?y szofar. D?to w niego w?a?nie we wspomnianeymCentrum Syjonizmu, kt?re liczy 1500 cz?onk?w.

W 2001 roku pastor Samuel u?wiadomi? sobie, ?e judaizm jest prawdziw? drog? do Boga. Dziesi?? lat p??niej przekszta?ci? swoje dawne zgromadzenie chrze?cija?skie w spo?eczno?? przestrzegaj?c? praw Tory.

M??czy?ni nosz? kipy i s? obrzezani, ka?de drzwi zdobi pi?kna mezuza, a spo?eczno?? przestrzega szabatu oraz wszystkich ?wi?t ?ydowskich oraz praw koszerno?ci.

Opr?cz dmuchania w szofar Centrum ?ydowskie Tory b?dzie go?ci? kilka izraelskich rodzin w okresie Wielkich ?wi?t zaczynaj?c od Jom Kippur, kt?re zaczyna si? w tym tygodniu i kontynuuj?c przez ca?y okres Sukot.