?ydzi Subbotnicy ?wi?tuj? Rosz Haszana

Spo?eczno?? ?ydowska, zwana Subbotnikami, zebra?a si? w Izraelu w mie?cie Beit Szemesz, by wsp?lnie radowa? si? i przygotowywa? do ?wi?ta Rosz Haszana jedz?c owoce i s?odycze oraz pos?ucha? d?cia w szofar i spotka? si? z rabinem Zeligiem Avrasinem.

Oko?o 30 os?b regularnie uczestniczy w dzia?alno?ciach, kt?re Shavei Israel przygotowuje dla ?ydowskiej spo?eczno?ci Subbotnik?w. Po tym jak wyemigrowali do Ziemi ?wi?tej nie brakuje im nauki Tory i obchodzenia ?ydowskich ?wi?t w prawdziwie pi?knej atmosferze.

Na pocz?tku XIX w. pod rz?dami Czara Aleksandra I, tysi?ce przewa?nie rosyjskich ch?op?w w mie?cie Vysoky przesz?o na judaizm. Wielu z nich studiowa?o w wielkich jesziwach na Litwie. Tysi?ce wyemigrowa?o do Izraela podczas “drugiej Aliyy” na pocz?tku 1900 roku. Nazwa “Subbotnik” pochodzi z ich mi?o?ci do “Subboty” czyli szabatu, kt?ry tak si? nazywa po rosyjsku.
Oto kilka zdj??: