?ydowscy emigranci z Kolumbii w Izraelu ciesz? si? swoimi bonami na zakupy

Rodzina Behar wyemigrowa?a z Kolumbii do Izraela dok?adnie dwa lata temu. By?by to wystarczaj?cy pow?d do ?wi?towania. Ale Organizacja Shavei Israel oraz sie? supermarket?w w Shufersol doda?y do tej rado?ci troch? s?odyczy! Shufersol przekaza? bony o warto?ci 50 000 szekli (r?wnowarto?? oko?o 50 000 z?otych). Szcz??ciarze, kt?rzy otrzymali taki cudowny prezent mogli go spo?ytkowa? podczas noworocznych ?wi?t. Rodzina Behar pokazana na zdj?ciu w?a?nie otrzyma?a taki podarunek.

 

Beharowie to rodzice i dwoje dzieci – ch?opiec i dziewczyna. Wszyscy pochodz? z miasta Cucuta, w pobli?u granicy z Wenezuel?. Teraz w Izraelu mieszkaj? w mie?cie Ramle. Ojciec jest rzemie?lnikiem, kt?ry pracuje na sk?rze. Jego marzeniem jest otwarcie w?asnego sklepu w Izraelu i ma nadziej?, ?e pewnego dnia mu si? to uda.

 

Czy wsparcie sklepu Shufersol pomo?e w realizacji tego celu? Mo?liwe. Ka?dy grosz, kt?rego nie trzeba b?dzie wyda? na jedzenie zostanie dodany do oszcz?dno?ci, kt?re mo?e niebawem starcz? na nowy pocz?tek w Izraelu.

 

Je?li chcesz pom?c rodzinie Behar i innym kolumbijskim ?ydom, kt?rym nie brak energii i zapa?u do pracy i do budowania swojego ?ycia w ?wi?tej Ziemi wesprzyj nas?Shavei Izrael rozdaje kupony od Szufersola imigrantom z Bnei Menashe, Bnei Anousim, Kaifenczykom z Chin oraz Subbtonikom z Rosji. Program zosta? stworzony przez Tzivi? Kusminsky ? pracownic? Shavei Israel odpowiedzialn? za Bnei Anousim oraz ukrytych ?yd?w z Polski.