Paraszat Wajece – Trzech mocarzy, trzy modlitwy; trzy ?ydowskie do?wiadczenia.

Talmud w Traktacie Berachot 26b przekazuje nam: “Rabin Jose powiedzia?, ?e nasi praojcowie ustanowili dla nas trzy modlitwy: Abraham ustanowi? modlitw? szachrit – jak zosta?o powiedziane ?Abraham wsta? rano?; Izaak ustanowi? Minch?, jak oznajmiono: “Izaak po po?udniu poszed? rozmawia?”; Jakub ustanowi? Maariw, co okre?laj? s?owa “a on przyszed? na miejsce”.

Abraham reprezentuje poranek a nawet ?wit. Jego do?wiadczenie Boga jest bezkrytyczne, bez niebezpiecze?stwa. Jest to jednokierunkowy drogowskaz skierowany ku przysz?o?ci i b?ogos?awie?stwom, zaufaniu i m?stwu. Z tego powodu rabini ucz? si? od Abrahama, ?e ochoczo “wstawa? wcze?nie rano”, aby si? modli?.

Izaak reprezentuje po?udnie – kontynuuj?c podekscytowanie poranka, Izaak sp?dzi? swoje ?ycie utrwalaj?c pionierskie pomys?y swojego ojca. Izaak chce podtrzyma? to marzenie, ?y? nim i przkaza? entuzjazm z pokolenia na pokolenie. Nasi rabini m?wi? nam, ?e przed wieczorem mia? “rozmow?” z Bogiem.

Do?wiadczenie Jakuba jest jednak inne. To jest ciemno??. Istnieje niebezpiecze?stwo. Wyje?d?a (a mo?e ju? wyjecha?!) z Izraela. Upad? troch?, jest m?odszy i mniej zdolny do konfrontacji z trudn? rzeczywisto?ci? w swoim ?yciu. On biegnie. Jego spotkanie z Bogiem odbywa si? w lesie, u?ywaj?c s?owa “i przyszed? na miejsce” i tam ?ni?. Rabini rozumiej? to s?owo vayifga jako modlitw?. Na podstawie wersetu w Jeremiaszu (i we wsp??czesnym j?zyku hebrajskim) to oznacza co? bliskiego – obra?a? / obra?a? / rzuca? / podchodzi? zbyt blisko.

Dla Jakuba spotkanie z Bogiem nie by?o duchowym uwznio?leniem, lecz by?o podszyte niepokojem i poczuciem winy. Nie wiedzia?, ?e B?g tam jest. Czemu? By? mo?e z powodu strachu przed ?mierci?, by? mo?e z powodu kryzysu ?yciowego, jaki przechodzi?. Tak czy inaczej, jest zszokowany i zaskoczony, a tak?e zak?opotany, tym spotkaniem Boga w danym momencie swojego ?ycia i o tej porze dnia, to znaczy wieczorem. W ten spos?b dochodzimy do trzeciej, wieczornej modlitwy ustanowionej przez naszych praojc?w.

?ydzi do?wiadczaj? Boga w ka?dym wymiarze, ka?dej “modlitwie”: “szacharytowym”, porannym spotkaniu pe?nym uniesienia jakie odczuwa? Abraham. Ta poranna modlitwa reprezentuje pierwsze kroki w zaanga?owanie si? w spotkanie z Bogiem, judaizmem, jest to zawsze nowe i fascynuj?ce. Ka?da nowa micwa, ka?da nowa nauka jest nowym sposobem na po??czenie si? z Bogiem i radosnym wydarzeniem. Ludzie przechodz?cy na judaizm maj? przywilej posiadania “do?wiadczenia Abrahama oraz Sary”, w kt?rym wszystko jest nowe i ekscytuj?ce. Do tych dozna? mamy porann? modlitw?.

Ale gdy doznamy tego sto lub tysi?c razy, zatracamy to uczucie uniesienia. Pojawia si? monotonia z kt?r? musimy walczy?. W tym celu pojawia si? modlitwa Izaaka, emocjonalna iskierka w po?udnie. Ten wymiar jest bardzo potrzebny tym, kt?rzy dorastali w ?ydowskiej tradycji i religii. Trzeba tw?rczo podej?? do? modlitwy i tradycji oraz ?ydowskich ?wi?t, by odnale?? w nich inspiracj?. By? mo?e w?a?nie poprzez kontynuowanie “rozmowy” z Bogiem, a nie poprzez wstrz?saj?c? chwil?, mo?emy naprawd? rozwin?? silniejsz? wi?? z naszym dziedzictwem i duchowo?ci?.

Ale do?wiadczenie Jakuba jest najbardziej pora?aj?ce, wr?cz jak przera?aj?ce nawiedzenie, ale by? mo?e dzi?ki temu jest to najbardziej wstrz?saj?ce doznanie. Chodzi tu o odnalezienie Boga w czasach kryzysu; kiedy wydaje nam si?, ?e jeste?my od Niego oddaleni i On jawi nam si? jako odleg?y. Wtedy w?a?nie najbardziej potrzebujemy modlitwy i umocnienia wi?zi z Bogiem. Gdy m?odzie? i dzieci s? zabijane na ulicy podczas wykonywania charytatywnej pracy -? wo?amy: jak to mo?liwe, ?e B?g na to pozwala? Kiedy z?o zdaje si? dzia?a? bezkarnie, gdzie jest Bo?a ?aska? Wtedy w?a?nie przywo?ujemy zuchwa?o?? Jakuba, poniewa? czasami identyfikujemy si? z nim najbardziej.

Potrzebujemy nocnej modlitwy – maariw, aby nas pocieszy?, gdy s?o?ce zniknie; aby da? nam wytchnienie od naszych wewn?trznych (a nawet zewn?trznych) demon?w i da? nam wystarczaj?co du?o duchowej amunicji, aby przetrwa? d?ug? noc przed nami i walk?, jak? musimy podj??.

Nocna modlitwa jest symbolem Izraela i nadziej?, ?e nadejdzie odkupienie.

One thought on “Paraszat Wajece – Trzech mocarzy, trzy modlitwy; trzy ?ydowskie do?wiadczenia.

  • November 23, 2017 at 9:40 pm
    Permalink

    Dzi?kuje za co tygodniow? lekcje !

Comments are closed.