Paraszat Wajeszew – Dwa sny

M?j dziadek, rabin Joseph Baumol, zauwa?y? kiedy?, ?e Tora ca?kiem wyrazi?cie przedstawia a? dwa sny J?zefa; jeden sen o przyw?dztwie nie by? wystarczaj?cy. Dlaczego nie? Czym r??ni si? przes?anie p?yn?ce ze snu z gwiazdami, od snu z wi?zkami pszenicy? Wyja?ni?, ?e do?wiadczenie J?zefa by?o typowe dla jego przodk?w, zar?wno dla jego ojca, jak i dziadka.

B?g nawiedzi? Abrahama zar?wno w wymiarze duchowym, jak i praktycznym. Przekaza? Abrahamowi zar?wno przes?anie materialnego b?ogos?awie?stwa, jak i historycznego proroctwa. Izaak tak?e otrzyma? b?ogos?awie?stwo i obietnic? ci?g?o?ci jako ogniwo w ?a?cuchu wielkiego narodu oraz materialn? obietnic? posiadania stu miar ziemi.

Ale co najwa?niejsze, Jakub ?ni? dwa razy: za pierwszym razem zjawia?y si? anio?y a za drugim mowa jest o owcach. Przes?anie jakie otrzyma? Jakub nie mog?oby by? bardziej wyraziste – masz dwie misje, dwa cele, dwie sfery, w kt?rych mo?esz s?u?y? Bogu i ulepsza? ludzko??: sfera duchowa i materialna.

?ycie Jakuba polega?o na pr?bie urzeczywistnienia tych boskich instrukcji. Stara? si? wype?nia? misj? zamieszkania na Ziemi Izraela i budowania narodu, jednocze?nie g?osi? imi? Boga i przypomina? ?wiatu o duchowej naturze naszej egzystencji.

J?zef kontynuuje t? prac? i ju? w m?odym wieku zas?uguje na oba sny. By? mo?e by? nie?wiadomy uczu? swoich braci, by? mo?e by? znieczulony. W ka?dym b?d? razie z pewno?ci? B?g wybra? nast?pnego dziedzica poprzez prorocze do?wiadczenie duchowego i materialnego snu.

Bior?c pod uwag? to podej?cie, mo?emy podobnie przeanalizowa? sen czy te? sny Faraona. Przypominamy, ?e Faraon mia? jeden sen, gdy by? nad Nilem i ?ni? o krowach (symbol duchowy w Egipcie); potem obudzi? si? i ponownie zasn??, ale tym razem ?ni? o snopkach pszenicy. Obudzi? si? nast?pnego dnia i mia? trudno?ci ze zrozumieniem swoich sn?w.

Ka?dy interpretator zak?ada?, ?e Faraon mia? dwa osobne sny, ale J?zef wiedzia? lepiej. Przyszed? do Faraona z jednym przes?aniem ? ?to jest jeden sen? i dotyczy on kwestii materialnych i gospodarki. Duchowy sen nie jest dla Faraona, ale dla J?zefa i linii Izraelit?w wywodz?cych si? od Abrahama.

Jako ?ydzi musimy ?ni? i marzy?. Je?li nie b?dziemy marzyli, to nie wyobrazimy sobie, co mo?emy osi?gn?? w naszym ?yciu. Nasze marzenia musz? nas zmotywowa?, aby?my si? obudzili i podj?li pr?b? zaktualizowania i urzeczywistnienia przekazu, kt?ry otrzymali?my.

Musimy jednak pod??a? za tradycj? naszych przodk?w i upewni? si?, ?e nasze marzenia obejmuj? obie sfery: musimy oczywi?cie marzy? o naszym materialnym ?wiecie oraz ulepsza? ten ?wiat, tworzy? lepsz? ludzko??, ulepsza? tak?e warunki ?ycia dla nas i naszych rodzin.

Ale nigdy nie powinni?my zapomina? o naszym duchowym ?nie i aspiracjach. Mamy w sobie t? moc, aby wznie?? si? do niebios, pokona? nasze zahamowania i skontaktowa? si? z nasz? duchow? si??, kt?ra nap?dza nasz? istot?. Kiedy marzymy na obu p?aszczyznach, ??czymy nasze historie z wielkimi biblijnymi bohaterami, kt?rzy nigdy nie przestali marzy? o dw?ch snach i nigdy nie przestali pr?bowa? urzeczywistnia? zar?wno tych materialnych, fizycznych jak i duchowych przeczu?.