Paraszat Waigasz – Chwila prawdy

Jest pewne s?owo, kt?re pojawia si? w momencie konfrontacji ?J?zefa z jego bra?mi, kt?re nie jest jednoznaczne. S?owo ?powstrzyma??. ??A J?zef nie m?g? si? powstrzyma? przed wszystkimi, kt?rzy przed nim stali?.

Czego J?zef nie by? w stanie zrobi?? I komu lub przed kim nie m?g? tego zrobi??

Raszi wyja?nia, ?e J?zef po prostu nie m?g? ?cierpie? ha?by swoich braci, by jego s?udzy i jego ministrowie byli ?wiadkami opowie?ci o tym, czego bracia si? dopu?cili.

Rabin Saadja Gaon ben Josef Rav Saadya uwa?a, ?e s?owo ?powstrzyma?? w tym przypadku oznacza ruch, czyli niemoc w ruchu. Jego zdaniem J?zef najwyra?niej by? sparali?owany obecno?ci? stoj?cych przed nim.

Sforno zinterpretowa? ?powstrzyma?? jako niech?? do zajmowania si? w tym momencie sprawami Egiptu i jego ministrami, dlatego te? J?zef ich odes?a?.

Onkelos zinterpretowa? to s?owo jako ?wzmocni? si?? ? czyli J?zef nie m?g? sta? si? silniejszym i panowa? nad swoimi uczuciami, o ma?o przy obecnych tam si? nie rozp?aka?.

Ramban zgadza si? z t? interpretacj?.

Rabin Abraham, ?syn Majmonidesa, popar? interpretacj? swojego dziadka i uzna?, ?e ?powstrzyma? si?? oznacza ?poczeka??. To znaczy, ?e J?zef nie m?g? si? powstrzyma? i doczeka? a? ujawni si? wobec swoich braci i odes?a? wszystkich, by m?c si? rozp?aka?.

Wi?c co wiemy?

Jedno s?owo ?powstrzyma? si?? zawiera wiele znacze? i mo?e by? r??nie interpretowane. Na przyk?ad jako:

1) cierpie?, ?cierpie?

2) Przebudzi? si? do ruchu

3) Wzmocni? si?

4) Przekaza? wiadomo??

5) Poczeka?

Ka?da z tych interpretacji pasuje do kontekstu naszej historii:

Pomaga zrozumie? kolejno?? zdarze?: Wypowied? Judy, odes?anie ministr?w, J?zef stoj?cy przed bra?mi i zalewaj?cy si? ?zami.

Czy wstydzi? si? wobec obecnych? – Zgodnie z interpretacj? Rasziego.

Czy nie m?g? w danym momencie wykonywa? swojej pracy i dlatego odes?a? swoich ministr?w? ? wed?ug wyja?nie? Sforno.

Czy jest pora?ony moc? s??w Judy, a mo?e znaczeniem Benjamina i dlatego J?zef, kt?ry zawsze wiedzia? co powiedzie?, nagle jest sparali?owany ? jak to nam wyja?nia Rabin Saadja.

A mo?e rozmowa z Jud? go os?abi?a, poniewa? jak interpretuje Joel Ben Nun – ??J?zef nigdy nie wiedzia?, ?e jego bracia ok?amali Jakuba i ?e Jakub by? przekonany, ?e jego syn umar? i dlatego J?zef nie wr?ci? do Izraela, by ujrze? jeszcze raz twarz ojca. Je?li tak, to jasne jest, jakie os?abienie go obj??o w tych doznaniach. Co nam wzmacnia interpretacja Onkelosa i Rambana.

A mo?e J?zef by? taki, jakim postrzega?a go rodzina Rambama. Spokojny, rozwa?ny, id?cy zgodnie z przemy?lanym planem nauczania o woli Bo?ej, tak by bracia uwierzyli w zamiary Boga i si? nawr?cili. Czyli nie prze?ywa? przesadnie, nie by? te? pora?ony. Po prostu J?zef jak zawsze by? skoncentrowany na wype?nianiu plan?w Bo?ych, a? do momentu, w kt?rym nie m?g? si? jednak doczeka?, by objawi? braciom plan Bo?y na reszt? ?ycia ich rodziny.

Jak? interpretacj? wybierzesz? Jak postrzegasz J?zefa?

Jak m?ot, kt?ry otworzy kamie??