Spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?tuj? chanuk? na ca?ym ?wiecie – edycja 2017

Tegoroczna Chanuka dobieg?a ko?ca, ale wspomnienia trwa? b?d? jeszcze d?ugo – podobnie jak olej, kt?ry pali? przez dodatkowych siedem dni. Wybierzmy si? wi?c na wycieczk? dooko?a ?wiata, aby zobaczy?, w jaki spos?b spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?towa?y w tym roku ?wi?to ?wiate?.

Bnei Menasze

Podczas swojej pierwszej chanuki w Izraelu, plemi? Bnei Menasze, kt?re niedawno sprowadzi?o si? do Ziemi ?wi?tej w o?rodku absorpcji Kfar Hasidim sp?dzi?o ten czas przy ?wiecach, p?czkach, ?piewie, ta?cu i napojach wyskokowych. Oraz razem z ma?ymi dzie?mi, kt?re r?wnie? ?wietnie si? bawi?y.

Bardziej do?wiadczona grupa Bnei Menasze, kt?ra w Izraelu mieszka d?u?szy czas wyruszy?a w drog? i zwiedza?a Jerozolim? w ramach chanukowej wycieczki.

W G?rnym Nazarecie spo?eczno?? Bnei Menasze do??czy?a do lokalnych przyw?dc?w, aby zapali? ?wiece, je?? i ?piewa?.

Kolumbia

Spo?eczno?ci Bnei Anousim w Kolumbii przys?a?a nam kilka zdj?? z obchod?w Chanuki w tym roku.

Oto jedna fotografia z Cucuty.

 

 

 

 

Kolejna z Bogoty (nieco rozmazana, ale mo?na sobie wyobrazi? co si? na niej dzieje!)

 

 

 

 

I wideo dzieciak?w z Bello, ?piewaj?cych ulubion? chanukow? piosenk? Maoz Tzura.

Ameryka Po?udniowa i ?rodkowa

Te m?ode dziewczynki ze spo?eczno?ci Bnei Anousim w Chile bawi? si? koloruj?c chanukowe kolorowanki oraz puszczaj?c drejdla czyli specjalne chanukowe b?czki.

Podczas gdy w tym samym czasie ludzie ze spo?eczno?ci w El Salvador w Armenii i San Salvador traktuj? ?wi?to na sw?j spos?b nieco powa?niej.

Subbotnik ?ydzi

Zwracaj?c si? do Rosji, spo?eczno?? ?ydowska Subbotnik w Visoky wysz?a pozowa? i zapali? ?wiece na ?wi?ta.

Hiszpania

Uczniowie naszego wys?annika rabina Elishy w Alicante ?wi?towali Chanuka z rado?ci?.

W?ochy

Spo?eczno?? Bnei Anousim w Palermo pozuje z ca?kiem spor? chanukij? podczas corocznego zapalenia ?wiecy w Steri Palace – budynku, kt?ry s?u?y? jako siedziba Inkwizycji w Palermo w latach 1601-1782. W uroczystym zapaleniu ?wiec bior? udzia? miejscowi dygnitarze, a tak?e cz?onkowie spo?eczno?ci. Ca?o?? odbywa si? w dawnych lochach.

Portugalia

W Belmonte ka?dego wieczora odbywa?y si? podczas zapalenia ?wiec r??nego rodzaju atrakcje organizowane przez tamtejsz? gmin? ?ydowsk?. Mo?na by?o uczestniczy? m.in. w koncercie klezmerskim czy popatrze? na ??glerk? ogniem! W Porto i Lizbonie uczniowie rabina Elishy r?wnie? ?wi?towali chanuk? i ch?tnie podzielili si? z nami swoimi zdj?ciami.

Polska

Wys?annik Shavei Israela do Krakowa, rabin Avi Baumol, zapala? Chanukaja nie tylko z doros?ymi, ale r?wnie? z dzie?mi ze spo?eczno?ci ?ydowskiej.

W ?odzi nasz wys?annik rabin Dawid Szychowski w gminie ?ydowskiej dla zgromadzonych cz?onk?w spo?eczno?ci codziennie zapala? chanukij?, a podczas gdy pali?y si? ?wiece przy sma?onych pyszno?ciach i ma?ym lehaim mia? kr?tki wyk?ad, opowie?? czy przypomnienie zwyczaj?w chanukowych.

W Muzeum Miasta ?odzi w pa?acu Izraela Pozna?skiego odby?o si? wydarzenie “Chanuka dla ?odzi”, w kt?rym uczestniczy?o 270 os?b, w tym ?ydzi i nie-?ydzi. W Centrum Dialogu by?o za to spotkanie po??czone z wyk?adem rabina z udzia?em 250 os?b.

Indie

To proste, ale zgodne z halach?! Ta chanukija w Erode w Indiach ?wiadczy o tym, ?e w?a?nie w tym miejscu powstaje Zion Torah Center. ?yczymy powodzenia!