Rabin Elisha Salas rozpocz?? prac? w spo?eczno?ci w mie?cie Aliante w Hiszpani

Rabin Elisha Salas, wys?annik “Shavei Israel” w Portugalii, obecnie rozszerza swoj? dzia?alno?? na s?siedni? Hiszpani? – dom dla wielu spo?eczno?ci Bnei Anousim. Od niedawna zacz? wspiera? wsp?lnot? Alicante w codziennych aktywno?ciach. Rabbi Salas i wsp?lnota w Alicante maj? d?ug? histori? wsp?lnej przyja?ni i wsp??pracy.

Rabin sp?dza? w mie?cie oko?o 4 dni w miesi?cu ucz?c Tory. Za ka?dym razem coraz wi?cej uczestnik?w do??cza?o do grupy chc?cej przyj?? ?ydowskie dziedzictwo.

Obserwuj?c rosn?ce zainteresowanie nauk? Tory i odrodzeniem ?ydowskiego ?ycia religijnego w regionie, przewodnicz?cy lokalnej gminy zwr?ci? si? do spo?eczno?ci ?ydowskich w Hiszpanii o pomoc, kt?ra pozwoli?a Rabbiemu Salasowi po?wi?ci? wi?cej czasu na prac? w Alicante.

Odt?d rabin b?dzie co miesi?c sp?dza? tydzie? w tym mie?cie. Jego plany obejmuj? nauczanie Tory i ?ydowskiej tradycji, a tak?e organizowanie wszelkiego rodzaju wydarze?.

“Shavei Israel” ?yczy powodzenia Rabbiego Salasowi i Siyata Dishmaya w nowej dziedzinie jego dzia?alno?ci. Ch?tnie b?dziemy ?ledzi? wiadomo?ci o rozwoju i poprawie ?ycia ?ydowskiego w Alicante. Zapraszamy r?wnie? do obejrzenia fotografii: