Powolna, lecz s?uszna droga ? Paraszat BO

Czy nie pro?ciej by?oby zabi? faraona? To nic skomplikowanego. Dlaczego zatem B?g ka?e nam przej?? przez ca?y proces dziesi?ciu plag, k?amstw i rozczarowa?, wiedz?c, ?e faraon nadal odrzuci Boga i lud Izraela?

Przestudiujmy pierwsze wersety paraszy z tego tygodnia oraz pytania jakie zosta?y postawione w ksi?dze Zohar na ten temat a tak?e odpowiedzi jakich udzieli? mistrz chasydzki.

?I rzek? Pan do Moj?esza: ?Id? do faraona, poniewa? uczyni?em twardym serce jego i jego s?ug, abym m?g? czyni? znaki swoje w?r?d nich,?i aby? opowiada? dzieciom twoim i wnukom, co zdzia?a?em w Egipcie. A znaki moje czyni?em mi?dzy nimi, aby wiedzieli, ?e Ja jestem Pan?.

Noam Elimelech – Rabin Elimelech z Le?ajska, s?ynny mistrz chasydzki, ucze? Magida z Mezeritch, zada? kilka pyta? na temat tego wersetu.

  1. Dlaczego B?g m?wi ?Bo? czyli przyjd? do mnie, a nie ?lech?, czyli id? do niego? Tytu?owy dla naszej paraszy czasownik ?Bo?, brzmi, tak jakby B?g by? tam obecny.
  2. Dlaczego tylko tutaj B?g daje pow?d do zatwardzenia serca Faraona, co sta?o si? w poprzednich 7 plagach?

Rabi Elimelech wyja?nia to na podstawie fundamentalnych r??nic mi?dzy cadykiem a rasza (z?ym), czyli mi?dzy tym, kt?ry w ca?o?ci zanurzony jest w bosko?ci, a tym kt?ry trzyma si? z dala od Boga.

Gdy Cadyk widzi boskie cuda lub te? s?yszy o wielko?ci Boga pozostaje oczarowany i zainspirowany na d?ugi czas. Ten, kto jest blisko Boga, mo?e raz do?wiadczy? tej blisko?ci i utrzyma? j? w sobie na wieki.

Zupe?nie inaczej jest z rasza, kt?ry jest odsuni?ty od Boga. Nawet gdy na chwil? do?wiadcza boskiej obecno?ci, od razu traci to doznanie, o ile nie zostanie one wzmocnione i powt?rzone.

Jednym s?owem, rasza musi uczy? si? o drogach Boga, musi by? pouczony, co to znaczy by? porz?dnym cz?owiekiem czyli mentsz. Rasza musi otrzyma? wiele znak?w wskazuj?cych na bosk? obecno?? i ucz?cych o boskiej moralno?ci, kt?rej B?g od nas oczekuje na tym ?wiecie.

Dlatego te? wizyta Moj?esza u faraona nie mo?e by? tylko “lech” jednorazowym wysi?kiem, ale raczej “bo” przyjd? i zosta? z nim, naucz go i poka? mu i nie tylko jemu, ale jego s?ugom, jego ludowi i ca?emu ?wiatu.

Rabin Elimelech daje nam istotny przekaz. Owszem ?atwo jest zabi? Faraona, ale co wtedy? To mo?e szybkie i ?atwe rozwi?zanie, ale kr?tkotrwa?e. Zamiast tego, nale?y konsekwentnie i wielokrotnie poucza? ?wiat a zw?aszcza czarne charaktery i ich zwolennik?w, w ramach powolnej, stabilnej i metodycznej lekcji o tym co jest dobrem, a co jest z?em. Nauka nie zadzia?a przez odr?banie g?owy, ale przez dok?adny i sp?jny, konsekwentny przekaz.

A o czym jest ten przekaz?

Nie wystarczy wiedzie?, ?e mamy racj? i wskaza? tych, kt?rzy si? myl?. Zbyt ?atwo jest podzieli? ?wiat na sprawiedliwych i na z?ych i prosi? Boga, aby zniszczy? wszelkie z?o. Ale to jest zbyt p?ytkie i nie zgodne z nasz? misj? na tym ?wiecie.

Zamiast tego musimy naucza?. Istnieje pow?d dla kt?rego B?g wyra?aj?c swoje oczekiwania od nas u?ywa zwrotu “?wiat?o dla narod?w”. Prorok nie m?wi dzieciom Izraela, ?e ??ich misj? jest zabijanie, niszczenie, rozbijanie; wr?cz przeciwnie – buduj, odkupiaj, staraj si? o?wieca?.

Jednak?e nie ka?dego da si? nawr?ci?, niekt?rzy rzeczywi?cie zas?uguj? na kar? i nie nale?y ?nadmiernie wsp??czu? tym, kt?rzy zostali ukarani. Przyk?adem mo?e tu by? opowie?? o synu marnotrawnym. Zdarza si?, ?e gdy dziecko osi?gnie punkt, z kt?rego nie ma ju? powrotu, pr?by odkupienia na nic si? nie zdadz?.

Ale B?g m?wi do Moj?esza: “Przyjd? do faraona”, a nie ?id? do faraona?. Oznacza to, ?e Moj?esz nie powinien spodziewa? si? szybkiej naprawy. St?d uczymy si?, ?e mamy przychodzi?, naucza?, okazywa? prawd? i nie zaprzestawa? s?awi? Boga i dawa? ?wiadectwo jego sprawiedliwo?ci, kt?ra w ko?cu zwyci??y.

Kiedy widzimy niesprawiedliwo??, nie mo?emy tego po prostu nazwa? i by? zadowoleni z tego, ?e stoimy po stronie sprawiedliwo?ci, musimy spr?bowa? “przyj??” i naucza?, okazywa? i o?wieca? wszystkich i kierowa? ich do Boga, prawdy, moralno?ci i sprawiedliwo?ci .

One thought on “Powolna, lecz s?uszna droga ? Paraszat BO

  • January 31, 2018 at 3:48 am
    Permalink

    Shalom
    To jest pi?kne, ?e mowa jest o nawracaniu s?owem, a nie si??. Sam uwa?am i? edukacja, ale taka z prawdziwego zdarzenia jest czym? niezast?pionym w wychowaniu, a dalej w ?yciu spo?ecznym. Bez niej ludzie coraz cz??ciej uciekaj? si? do stosowania si?y. Zepsucie edukacji pozostawia nas intelektualnie bezbronnym, a brak pokojowej komunikacji uniemo?liwia konstruktywne dzia?anie.

Comments are closed.