Parszat Szmini: Przepis na otrzymanie obecno?ci Boga

??smego dnia wezwa? Moj?esz Aarona i jego syn?w oraz starszych izraelskich?I rzek? do Aarona: We? sobie m?odego cielca na ofiar? za grzech, a barana na ofiar? ca?opaln?, oba bez skazy, i przyprowad? je przed Pana.?A do syn?w izraelskich powiedz tak: We?cie koz?a na ofiar? za grzech, a cielca i jagni? jednoroczne, oba bez skazy, na ofiar? ca?opaln?,?Wo?u za? i barana na ofiar? pojednania, aby je zar?n?? przed Panem, i ofiar? z pokarm?w zaczynion? oliw?, gdy? dzisiaj uka?e si? wam Pan?.

W ko?cu nadejdzie dzie?, gdy Miszkan (?wi?tynia) zostanie konsekrowany, a obecno?? Boga zst?pi na nar?d Izraela na sta?e. B?dzie to dzie? pe?en uroczysto?ci, radosnej pie?ni, duchowego podniecenia i oczywi?cie wymaganych po?wi?ce?, kt?re nale?y ofiarowa? w oczekiwaniu na przybycie szechiny.

Dwie grupy sk?adaj? ofiary: Aaron i dzieci Izraela. Ale rodzaje po?wi?ce? r??ni? si? ca?kowicie w obu przypadkach. Dzieci Izraela z?o?y?y cztery ofiary, kt?re reprezentowa?y wszystkie rodzaje ofiar w Przybytku Boga:

1) koz?a za ofiar? za grzech

2) ciel? i jagni?cin? jako ofiar? “olah”

3) wo?u i barana jako ofiary pokojowej

4) posi?ek sk?adaj?cy si? z m?ki i oleju – mincha

Zasadniczo widzimy ka?dy typ zwierz?cia dla ka?dego rodzaju ofiary (ofiara aszam jest tutaj w ramach ofiary hatat), poniewa? symbolizuje prawdziwe “otwarcie” ?wi?tyni ?i ofiarny aspekt relacji Boga i ludu Izraela.

Z drugiej strony Aaron ofiarowuje sam bez swojej rodziny i sk?ada tylko dwie ofiary, kt?re s? ca?kowicie odwrotne od ofiar sk?adanych przez dzieci Izraela: ciel? (egel) za ofiar? za grzech, a baran jako “olah” ca?kowicie oddany Bogu. ?Dlaczego?

Aby Aaron m?g? pe?ni? rol? arcykap?ana, musi oczy?ci? si? z przesz?ych grzech?w i b??d?w, a tak?e przygotowa? si? duchowo do wykonania danego zadania. Dlatego Aaron przynosi dwie ofiary, kt?re symbolizuj? dwie wa?ne idee, kt?re Aaron powinien przyj?? i zrozumie?, zanim podejmie rol? kap?ana.

Cielec jest przeznaczony na ofiar? przeb?agaln?, przypominaj?c Aaronowi o jego wsp??udziale w grzechu z?otego cielca na Synaju. Owszem, zosta? “uniewinniony”, ale nadal czuje si? zaniepokojony swoim zaanga?owaniem w tym czasie, nawet w najlepszych intencjach – nadal budowa? dla ludzi z?ote cielsko! Ofiara ta reprezentuje pokut?, kt?r? Aaron musi spe?ni?, aby sta? si? duchowym przyw?dc? narodu.

Baran przypomina o oddaniu i pobo?no?ci ?Abrahama. Kiedy B?g nakazuje Abrahamowi, aby z?o?y? ofiar? ze swojego syna Izaaka, Abraham spe?nia to bez wahania i dopiero w ostatniej chwili, ?B?g zmienia polecenie wiedz?c, ?e Abraham naprawd? jest bogobojny. ?Wobec tego ostatecznie Abraham sk?ada Bogu ofiar? z barana.

W ten spos?b Aaron dostaje przekaz, ?e aby przej?? przyw?dztwo duchowe, trzeba po pierwsze zrzec si? grzech?w przesz?o?ci a po drugie by? gotowym na ca?kowite ofiarowanie si? Bogu w przysz?o?ci. Sk?adaj?c te ofiary Aaron przygotowuje si? do ca?kowitego po?wi?cenia swojego ?ycia Bogu.

Aby wprowadzi? obecno?? Boga w nasze ?ycie, musimy pod??a? za wskaz?wkami Tory z naszej paraszy. Musimy pod??a? za przewodnictwem zar?wno Aarona, jak i dzieci Izraela. Musimy ofiarowa? Bogu wszelki rodzaj modlitwy, medium i aspektu, kt?ry po??czy nas z Bogiem. B?dzie to reprezentowa? niezliczon? liczb? po??cze?, jakie mo?emy i powinni?my tworzy? ?codziennie z Bogiem.

Ale musimy r?wnie? wej?? w sytuacj?? Aarona, oczyszczaj?c nasze serca i umys?y z przesz?ych nieprawo?ci i pr?buj?c stan?? przed Bogiem z czystym kontem. Powinni?my tak?e by? gotowi przyj??, ?e bycie ?ydem oznacza po?wi?cenie, zaanga?owanie, konsekwentne zwr?cenie si? do Boga i poleganie na Nim do ko?ca naszych dni.

W ten spos?b my, z pomoc? Boga, b?dziemy godni przyj?cia obecno?ci Boga w naszych sercach i zas?ugiwali, aby czu? szechin? w naszym codziennym ?yciu.