Parasza Acharei Mot (Ksi?ga Kap?a?ska ? Waikra 16:1-18.30) – Nie b?d?cie tacy jak oni … i nie b?d?cie tacy jak oni

?ydzi przez tysi?clecia ?yli jako outsiderzy – osoby z zewn?trz. Czasami byli postrzegani jako obcy w cudzym kraju, a czasem byli szanowanymi cz?onkami spo?ecze?stwa. Szanowanymi – ale nie ?u siebie?. Tak w?a?nie Abraham przedstawia si? u?ywaj?c tej sprzecznej konstatacji: “Jestem obcym i mieszkam w?r?d was”. Nasi przodkowie byli go??mi w Kanaanie; r?wnie? J?zef i jego rodzina byli pierwszymi go??mi, a nast?pnie niewolnikami.

Z?oty epizod w ?ydowskiej historii mia? miejsce, gdy Salomon zbudowa? ?wi?tyni? i szerzy? m?dro?? Boga dla swojego narodu i wszystkich otaczaj?cych narod?w. Niestety, ta chwila by?a ulotna, poniewa? po jego upadku kr?lestwo si? rozpad?o, a nast?pnie dziesi?? plemion zosta?o zes?anych na wygnanie, a potem dosz?o nawet do zniszczenia ?wi?tyni.

Chocia? zosta?a ona przebudowywany w VI wieku i trwa?a ponad 500 lat, cz?sto s?u?y?a innym mocarstwom i przepe?niona by?a walk? mi?dzy r??nymi frakcjami. Wraz ze zniszczeniem drugiej ?wi?tyni w 70 r. dosz?o do 1900-letniej w?dr?wki, podczas kt?rej ?ydzi byli zmuszeni do znalezienia ?aski w oczach obcych kr?l?w, w?a?cicieli ziemskich i cudzych przyw?dc?w religijnych, w obcych krajach.

Tora ma przes?anie dla swojego ludu ?yd?w z diaspory, ?yd?w ?yj?cych na ziemiach innych ludzi – nie b?d?cie tacy jak oni!

?Tego, co czyni? w ziemi egipskiej, w kt?rej mieszkali?cie, nie czy?cie. Tego, co czyni? w ziemi Kanaan, do kt?rej was wprowadz?, nie czy?cie. Nie b?dziecie post?powa? wed?ug ich obyczaj?w?. (18: 3 Waikra)

W szczeg?lno?ci umieszczona pomi?dzy egipskim spo?ecze?stwem a Kananejskim, Tora jednoznacznie podkre?la, ?e droga do ?wi?to?ci, do na?ladowania Boga, nie pochodzi od ?adnego z tych spo?ecze?stw. Komentatorzy s? podzieleni, co dok?adnie by?o grzechem ka?dej z tych cywilizacji. Ale mo?emy, z niekt?rych fakt?w i fragment?w, wyci?gn?? wniosek, ?e g??wnym problemem jest moralne bankructwo, kt?re przenikn??o te spo?ecze?stwa.

W spo?eczno?ciach, w kt?rych z jednej strony budowle by?y najwa?niejsze oraz prawo mia?o zasadnicze znaczenie ? z drugiej strony ch?op by? uwa?any za co? poni?ej cz?owieka, nie by? traktowany z szacunkiem i godno?ci?, a przepa?? mi?dzy klasami by?a ogromna. Kazirodcze zwi?zki by?y powszechne, po to by utrzyma? klas? wy?sza ca?kowicie wsobn?, preferuj?c w?asn? krew i nie dopuszczaj?c os?b z zewn?trz.

To w?a?nie w tych obszarach Tora koncentruje si? w naszej paraszy i to dwukrotnie! Raz w parszy ?acharei mot? i potem znowu w parszy ?kedoszim?. Tora ukazuje nam punkt widzenia tak dobrze wyja?niony przez Rasziego, kt?ry m?wi jak by? “kadoszem”- ?wi?tym: oddziel si? i wyr??nij poprzez skromno?? i czysto?? rodziny. Wraz z up?ywem czasu i zmianami w obyczajach spo?ecznych, Tora ostrzega nas, aby utrzyma? si? na tej bardzo cienkiej granicy mi?dzy integracj? w kraju, w kt?rym ?yjemy, a zachowaniem pewnego zdrowego dystansu, granic.

Naszym zadaniem jest wytworzy? r?wnowag? w naszym ?yciu; stworzy? serdeczne stosunki z naszymi s?siadami, a jednocze?nie podtrzyma? nasz? tradycj? i utrzyma? nasz? wyj?tkow? relacj? z Bogiem.

Skoro zas?u?yli?my, aby powr?ci? do Ziemi Izraela by odbudowa? kraj, nasz? misj? jest stworzenie spo?ecze?stwa, kt?re b?dzie dawa? przyk?ad ca?emu ?wiatu. Spo?ecze?stwo, kt?re emanuje warto?ciami i obyczajami Tory, traktuj?c wszystkich ludzi z godno?ci? i szacunkiem, szerz?c Bo?? ?wi?to?? na ca?ym ?wiecie.