Mleczne Szawuot

Do dw?ch budyni?w trzeci gratis. Sp?d pod sernik za p?? ceny. Ma?lane ciasteczka w wi?kszym opakowanie. ???ty ser i feta na przecenie. Czteropak spaghetti. Makaron do lasagne + sos pomidorowy. Biszkopty i herbatniki po obu stronach wej?cia do sklepu. Dalej nutella i szoko (izraelskie kakao sprzedawane w woreczkach lub butelkach). To znaczy, ?e zbli?a si? ?wi?to szawuot.

Na prze?omie marca i kwietnia, 14 dnia miesi?ca Nisan wed?ug kalendarza ?ydowskiego rozpoczyna si? pesach, kt?re trwa 8 dni. Podczas kolacji pesachowej przypominamy histori? ma?ego Moj?esza, kt?rego matka wrzuci?a do ??deczki ratuj?c mu tym samy ?ycie. Inaczej trafi?by w r?ce Egipcjan, kt?rzy mordowali ka?dego nowonarodzonego ?ydowskiego ch?opca. Bali si? przepowiedni, ?e ten kto w?a?nie przychodzi na ?wiat zg?adzi egipska pot?g?. Podczas uroczystej kolacji opowiadamy o niewolnictwie w Egipcie, kt?re ci?gn??o si? latami. O 10 plagach, kt?re spad?y na Egipcjan. Wreszcie o opuszczenia Egiptu oraz przej?ciu przez Morze Czerwone. Na pustyni ?ydzi byli wreszcie wolni. Wraz z rozpocz?ciem ?wi?ta pesach religijni ?ydzi zaczynaj? liczy? omer. Codziennie odliczaj? czas, by po 7 tygodniach, dok?adnie 49 dniach doj?? do szawuot. To ?wi?to upami?tnia nadanie Moj?eszowi i ca?emu narodowi ?ydowskiemu przez B-ga Tory na g?rze Synaj. Wed?ug niekt?rych komentarzy Tora zosta?a przekazana na pustyni, poniek?d ziemi niczyjej, by ka?dy mia? do niej dost?p. Wyj?cie z Egiptu, teraz ?wi?towane jako pesach, da?o ?ydom wolno?? fizyczn?. Nadanie przykaza? na G?rze Synaj, kt?re ?wi?tujemy jako szawuot, da?o ?ydowskiemu narodowi Tor?. Przyjmuj?c jej jarzmo nakazuj?ce s?u?b? prawdziwej idei jeste?my wolni ca?kowicie.

W?a?nie z powodu nadania ?wi?te Ksi?gi przyj??o si? studiowanie przez ca?? noc. W Izraelu w ka?dym miejscu organizowane s? z tej okazji zaj?cia i wyk?ady. Tak jak kina urz?dzaj? noce z Jarmuschem czy bra?mi Cohen pokazuj?c ich trzy filmy pod rz?d, tak synagogi, jeshivy i prywatne osoby zapraszaj? na ca?onocne studiowanie.

To jedna z tradycji. Po?r?d wielu innych zwyczaj?w zwi?zanych z tym ?wi?tem s? te? oczywi?cie te jedzeniowe. Czemu w szawuot jemy produkty zbo?owe? Szwuot nazywane jest cz?sto ?wi?tem Pierwszych Plon?w poniewa? w czasach ?wi?tyni dwa bochny chleba zrobione z pierwszych zbior?w pszenicy by?y przynoszone jako ofiara zjadana p??niej przez kohen?w. A sk?d tradycja produkt?w mlecznych? Powod?w jest bardzo wiele. Jeden z nich por?wnuje Tor? do mleka (i s?odyczy) odwo?uj?c si? do Pie?ni nad Pie?niami i wersu 4:11 ?jak mi?d i mleko pod twoim j?zykiem?

Jak wygl?da to ?wi?to w praktyce? Lod?wki pe?ne ser?w i serk?w. Wymiany przepisami na lasagne, zapiekanki, serniki i budynie. Dla pa? domu mo?liwo?? popisania si? krem?wk? i zaserwowania kolacji halavi. W kaszrucie czyli zasadzie koszerno?ci m?wi?cej o tym jakie produkty religijni ?ydzi mog? spo?ywa?, a jakich nie oraz jak je przygotowa? jest jasne rozr??nienie na to co basari (hebr.) / fleijszig (jidysz) lub po polsku mi?sne, na halavi (hebr) / milchig (jidysz) lub mleczne i na to co parwe czyli nie nale??ce do ?adnej z tych grup. Regu?y dotycz?ce jedzenia razem produkt?w mlecznych z mi?snymi s? bardzo restrykcyjne. Przede wszystkim nie gotuje si? ich razem i razem nie spo?ywa. R?wnie? mi?dzy ich zjedzeniem nale?y poczeka? odpowiedni? ilo?? czasu. Wi?c dla jednych Szawuot to okazja na dania mleczne. Dla mi?so?erc?w to jednodniowa mleczna zmora. Dla religijnych ?yd?w zarwana noc i nauka do bia?ego ?witu. Dla dzieci za to zabawa pluszowymi Torami i wyklejanie obrazk?w z g?r? Synaj i tablica z przykazaniami.

Dla mnie jedno z ulubionych ?wi?t!