Chasydyzm w Polsce ? nauki przed ?wi?tem Szawuot

W ramach przygotowa? do zbli?aj?cego si? Szawuot spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi zaplanowa?a szeroki zakres warsztat?w i wyk?ad?w zar?wno dla doros?ych i dzieci. Podczas ?wi?ta Tygodni ca?onocne studiowanie Tory ma dodatkowe znaczenie st?d majowy termin zaj??.

“Dni Chasydyzmu? to cykl imprez edukacyjnych i rozrywkowych po?wi?conych historii ruchu chasydzkiego w Polsce.

To wydarzenie sta?o si? mo?liwe dzi?ki grupie o?miu os?b, w wi?kszo?ci eduktor?w, kt?ra uda?a si? do Izraela. Tam wzi?li udzia? w specjalnym seminarium podczas, kt?rego studiowali znane ?ydowskie teksty, zapoznawali si? z judaizmem oraz ?ydowsk? kultur? i religi?. Mieli te? okazj? dowiedzie? si? wi?cej o kluczowych postaciach chasydzkich, miejscach wa?nych dla rozwoju chasydyzmu w Polsce oraz uniwersalnych warto?ci, kt?re s? istotne dla nowoczesnego i postmodernistycznego ?ycia.

Wydarzenie zgromadzi?o zar?wno cz?onk?w spo?eczno?ci ?ydowskiej jak i ?odzian, kt?rzy ch?tnie uczestniczyli w wyk?ady i we wsp?lnym prze?ywaniu m?dro?ci i ducha chasydyzmu.

?Dni Chasydyzmu? rozpocz??a kolacja na kszta?t chasydzkiego Tishu czyli du?o dobrego jedzenia, ?piewanie nigun?w, opowie?ci oraz lehaim.