?ydowska Telewizja Internetowa SZALOM.TV ? pierwsza taka inicjatywa w Polsce

Szalom.tv jest pierwsz? w Polsce ?ydowsk? Telewizj? Internetow? pochodz?c? z ?odzi – miasta o d?ugiej tradycji filmowej. Telewizja jest prowadzona przez profesjonalist?w ? osoby ze spo?eczno?ci ?ydowskiej znaj?cej dobrze poruszane tematy oraz przez filmowc?w z wieloletnim do?wiadczeniem.

Za?o?eniem Szalom.tv jest po??czenie wszystkich instytucji ?ydowskich z ca?ej Polski. Pokazywane materia?y maj? na celu stworzenie pola do p?ynnej wymiany informacji mi?dzy lokalnymi gminami wyznaniowymi i organizacjami ?ydowskimi oraz rozpocz?cie mi?dzy nimi dialogu. Efektem ma by? zwi?kszenie poczucia wsp?lnoty w?r?d spo?eczno?ci ?ydowskiej oraz stworzenie pierwszego, ?ywego, rozwijaj?cego si? ka?dego dnia pasma wymiany najwa?niejszych wiadomo?ci, ??cz?cego ca?? spo?eczno?? ?ydowsk? w Polsce.

Do og?lnopolskiej telewizji internetowej, w kt?rej programy s? t?umaczone na j?zyk angielski, maj? bezp?atny i szybki dost?p wszyscy zainteresowani ? zar?wno Polscy ?ydzi, Polacy jak i osoby z zagranicy i ? co wa?niejsze ? wsp??tworz? j? ?ydzi z r??nych miast.

Realizacja jest prosta. Kana? na Youtubie z filami w?asnej produkcji, kt?re s? podlinkowywane do strony. Materia?y innych instytucji, kt?re to one publikuj? na swoich kana?ach r?wnie? mog? si? znale?? na stronie ? o ile spe?ni? wymogi techniczne i merytoryczne.

Po raz pierwszy ?ydzi z ca?ej Polski mog? by? zaanga?owani w projekt dotycz?cy ca?ej polskiej mniejszo?ci ?ydowskiej, a nie tylko swoich lokalnych spo?eczno?ci. Poza tym, ?ydowska telewizja jest unikatowym zapisem codziennego ?ycia polskiej mniejszo?ci ?ydowskiej, dost?pnym dla ka?dego zainteresowanego.

Dzi?ki szalom.tv zamiast kilkunastu stron internetowych, kilkudziesi?ciu profili na facebooku wszystko wreszcie znajdzie si? w jednym miejscu i to w najciekawszej formie czyli w filmie.

Obecnie Szalom.tv realizuje cykliczne materia?y. S? w?r?d nich m.in. Szalom Rabbi ? cykl wywiad?w z rabinami pracuj?cymi w Polsce, kt?rzy odpowiadaj? na oczywiste, ale trudne pytania.

Jest r?wnie? Rosz Hodesz News czyli comiesi?czne informacje z ca?ego kraju na temat tego co wydarzy?o si? w ?ydowskiej Polsce ? pocz?wszy od stolicy, poprzez inne du?e miasta, sko?czywszy na miasteczkach.

Zacz?wszy od du?ych instytucji, a sko?czywszy na drobnych inicjatywach. By wydania by?y pe?ne Szalom.tv z siedzib? w Lodzi potrzebuje wsp?pracy z inych miejsc ? wsp??pracy poprzez informowanie co si? w nich wydarzy?o, poprzez nadsy?anie w?asnych nagra? filmowych lub chocia?by zdj??.

Alternatyw? do Rosz Hodesz News s? minireporta?e czyli kr?tsze materia?y na temat tego co akurat ciekawego si? wydarzy?o ? seminarium, sprz?tanie cmentarza, festiwal czy cokolwiek innego.

Do innych cyklicznych materia??w nale?? te po?wi?cone ?ydowskiej edukacji w Polsce poprzez sfilmowanie dzia?alno?ci ?ydowskich przedszkoli, Szk??ek Niedzielnych i szk??. W planie s? te? wywiady z przedwojennym pokoleniem, gotowanie ?ydowskiej kuchni na ekranie, zwiedzanie synagog z kamer?.

?ydowska Telewizja Internetowa to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce zaproponowana przez emisariuszk? Shavei Israel Miriam Szychowsk?. Projekt wymaga dodatkowych ?rodk?w, aby si? w pe?ni zaktualizowa? – twoje darowizny pozwol? na to!