SERIA WYK?AD?W W CENTRUM MAANI: UTRACONE I UKRYTE WSP?LNOTY ?YDOWSKIE

Centrum Maani prowadzone przez Shavei Israel rozpocz??o seri? interesuj?cych i ciekawych wyk?ad?w po?wi?conych spo?eczno?ci utraconych i ukrytych ?yd?w na ca?ym ?wiecie. Wyk?ady odbywaj? si? w biurach Shavei Israel i s? otwarte dla publiczno?ci.

Dwa pierwsze wyk?ady dotyczy?y spo?eczno?ci Bnei Menasze w Indiach i jej aliji oraz absorpcji w Izraelu. Prelegentami byli Avi Mizrahi, dyrektor Departamentu Alijji i Absorpcji Bnei Menashe? i Cwi Khaute, koordynator cz?onk?w Bnei Menasze, kt?ry m?wi? do grupy ameryka?skich student?w. Trzeci wyk?ad, kt?ry odby? si? w tym tygodniu by? po?wi?cony spo?eczno?ci Bnei Anousim (potomkowie tych, kt?rych chrze?cija?stwo zmusi?o do zrezygnowania z judaizmu podczas hiszpa?skiej inkwizycji) w Europie Zachodniej i Ameryce ?aci?skiej. Prelegentem by?a Edith Blaustein, zast?pca dyrektora Shavei Israel. Wyk?ad, kt?ry odby? si? 4 czerwca 2018, rabina Chanoch Avitzedek by? po?wi?cony wsp?lnocie Ink?w ?yd?w i spo?eczno?ci Bnei Moshe w Peru.

Centrum Maani og?osi?o ju? r?wnie? tematy kilku nast?pnych wyk?ad?w. Ch?tni b?d? mogli dowiedzie? si? o chi?skiej spo?eczno?ci w Kaifeng oraz o Subbotnikach w Rosji i Ukrainy.

Oto kilka zdj?? z zaj?? i wykaldow: