SHAVEI ISRAEL FUNDRAISING CHALLENGE SUKCES!

W ubieg?? niedziel? w biurze Shavei Izraela wrza?o! Ekipa pracownicza Izraelskiej organizacji pracowa?a w pocie czo?a stoj?c na wysoko?ci zadania. Mieli przed sob? najwi?ksze dotychczas wyzwanie fundraisingowe! By?o to mo?liwe dzi?ki fundrasingowej platformie ?Charidy?. Celem by?o zebranie ponad 270.000 dolar?w w 36 godzin!

Przygotowania trwa?y tygodniami. W dniu kampanii ka?dy mia? przy sobie sprawnie dzia?aj?cego laptopa, wolontariuszy, balony, przek?ski, pod r?k? telefony kom?rkowe i numery telefon?w wielu przyjaci?? i sympatyk?w. W ci?gu kolejnych 36 godzin praca trwa?a non stop. Telefony, smsy, whatsapp, e-maile, wszelkiego rodzaju media spo?eczno?ciowe…wszystko po to by dotrze? do jak najwiekszej liczby os?b.

W trakcie mijaj?cych godzin? u?wiadomili?my sobie, ?e zbli?amy si? do naszego celu. Zebrali?my si? wok?? komputera w napi?ciu czekaj?c na to co si? wydarzy i ogl?daj?c nasz? stron? Charidy z wielkim wyczekiwaniem. Nagle strona zamigota?a, a spadaj?cy deszcz balon?w i konfetti podkre?li? now? sum?: 278 183 dolar?w. Zrobili?my to !!! Ale co wi?cej, WSZYSTKO to zawdzi?czamy WAM. Nigdy nie mogli?my zbli?y? si? do naszego celu bez mi?o?ci i wsparcia naszych przyjaci?? na ca?ym ?wiecie. Wsparcie, kt?re pomaga tak wielu wr?ci? do utraconego ?ydowskiego dziedzictwa. Wsparcie, kt?re pomo?e zrobi? niebawem kolejnym 230 Bnei Menasze alij? i zamieszka? w pa?stwie Izrael!

Dzi?kujemy! I wracajmy do pracy… jest jeszcze wiele do zrobienia.

Aby wsp??pracowa? z Shavei w naszej wa?nej misji, kliknij tutaj.