Paraszat Chukat – Moc czerwieni

W tym tygodniu dziel? si? pomys?em, kt?ry us?ysza?em od mojej c?rki Techelet i mojej ?ony Hadley. Nasza parsha zaczyna si? od czerwieni i ko?czy na czerwono! “Czerwone ciel?” (para aduma) zosta?o u?yte do oczyszczenia osoby, kt?ra wesz?a w kontakt z martwym cia?em, czyni?c go nieczystym. Ale bardzo dziwna rzecz dzieje si? przy podawaniu popio??w czerwonego ciel?cia. Podczas gdy prochy oczyszczaj? Izraelit?, kap?an, kt?ry nim zarz?dza, staje si? nieczysty! Dlaczego ta sama krowa oczyszcza i powoduje nieczysto?? kogo? innego w tym samym momencie?

Parasza ko?czy si? opowie?ci? o Izraelitach, kt?rzy pr?buj? dotrze? do Ziemi Izraela, gdy docieraj? do narodu Edomu (czerwonego) ci powstaj? przeciwko nim i walcz?. Edom nie pozwala Izraelowi przej?? przez ich ziemi?. Moj?esz wysy?a pos?a?c?w do Edomu, m?wi?c: “tw?j brat prosi ci?, aby?my przeszli przez twoj? ziemi?, aby?my mogli uda? si? do Kanaanu, nie b?dziemy skr?ca? w lewo ani w prawo, ale pozostaniemy na g??wnej drodze”. Edomici odmawiaj? przyzwolenia i zapowiadaj?, ?e je?li Izraelici si? zbli?? przywitaj? ich mieczem.

Kim jest Edom? Esaw! O ile dobrze pami?tacie, Esaw zosta? opisany jako Edom i to on podbi? kraj na wschodnim brzegu Jordanu, wi?c Edom sta? si? ziemi? staro?ytnego kuzyna Izraela! Kiedy m?wimy o Esawie, pami?tajmy, ?e on i Jakub byli bli?ni?tami ? maj? tych samych rodzic?w, te same geny, to samo wychowanie. Jednak Esaw odtr?ca Jakuba, odrzuca Knan i odrzuca Boga. Jakub z kolei kontynuuje plemiona Izraela, lud Bo?y.

Obie te historie ucz? nas, ?e bez wzgl?du na to, czy jest to zwierz?, osoba, przedmiot czy idea – zawsze mo?na je wykorzysta? do czego? niezwykle pozytywnego i ?wi?tego, lub nie daj Bo?e, czego? niebezpiecznego, z?ego i nieczystego.

Naszym zadaniem jest poj?? przekaz naszej tradycji i naucza? nast?pne pokolenia o niebezpiecze?stwu oraz pi?knu “czerwonych” zdolno?ci wykorzystywania Bo?ych praw do uzdrawiania, upi?kszania ?wiata, ale tak?e niebezpiecze?stwa zanieczyszczenia tego, co ?wi?te.

Mamy moc wychowania naszych dzieci w duchu Jakuba, ale je?li si? zachwiejemy, mo?emy otrzyma? Esawa, kt?ry odrzuci wszystko, co cenimy.

Moj?esz uczy nas, aby?my zawsze znajdowali dobro we wszystkim i w ka?dym, kogo spotkamy, czegokolwiek u?ywamy i w jakiejkolwiek idei, kt?rej si? uczymy. Pami?tajmy zawsze o lekcji “czerwonego”!