Paraszat Pinchas – Odwa?nie dochodz?c swoich praw

Wyobra?cie sobie odwag? potrzebn? do tego, by zwr?ci? si? bezpo?rednio do Moj?esza, przyw?dcy ca?ego narodu izraelskiego. Wyobra?cie sobie na jaki tupet musia?a si? zdoby? w tamtych czasach kobieta, kt?rej zwykle nie s?yszano i kt?ra zazwyczaj by?a w cieniu innych m??czyzn, aby by? w stanie podej?? do Moj?esza i przedstawi? swoje roszczenia.

Inni, kt?rzy niew?a?ciwie “zbli?yli si?” do przyw?dcy, zostali spaleni przez ogie? Boga (Nadaw i Awihu). Korach i jego otoczenie pr?bowali “zbli?y? si?”, by zdoby? wi?cej mocy od Moj?esza i sko?czyli poch?oni?ci przez ziemi?. Zbli?anie si? do Moj?esza w dowolnym momencie w obozie by?o niebezpieczn? opcj?, ale tego si? w?a?nie podj??y c?rki Selofchada pod koniec Parszy Pinchas.

To prawda, ?e ??mia?y one r?wnie? jako wzorce do na?ladowania matriarchinie takie jak na przyk?ad Miriam, ale Miriam by?a jednocze?nie cz??ci? przyw?dztwa. Sk?d wi?c te proste kobiety mia?y do?? odwagi, by zbli?y? si? do Moj?esza i stan?? przed nim?

Tora u?ywa dw?ch czasownik?w, aby opisa? ich ?mia?e dzia?anie: “podesz?y ” i “stan??y”

?Wtedy podesz?y c?rki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Machira, syna Manassesa, z rodziny Manassesa, syna J?zefa ? a c?rki jego nazywa?y si?: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa,? I stan??y przed Moj?eszem, przed Eleazarem, kap?anem, przed ksi???tami i przed ca?ym zborem u wej?cia do Namiotu Zgromadzenia, i rzek?y??

 

Rabin Naftali Berlin (Netziv) uwa?a, ?e s?owo “watikrawna” (podesz?y, przybli?y?y si?) ma funkcj? geograficzn?. Kobiety by?y w obozie Izraela i aby dotrze? do Moj?esza, musia?y przemie?ci? si? z obozu Izraela przez ob?z lewit?w a? do Namiotu Zgromadzenia, gdzie przebywa? Moj?esz i Sanhedryn.

 

Rabin Chaim ben Atar (Hachaim) wyczyta? ?w liczbie mnogiej tego s?owa informacj? o tym, ?e kobiety by?y nie?mia?e i niepewne siebie, czy s? godne, by rzeczywi?cie stan?? przed Moj?eszem. Dlatego te? najpierw przysz?y razem do przyw?dc?w w?asnego plemienia, zanim z?o?y?y skarg? do Moj?esza.

 

Rabin Levi ben Gershom (Ralbag) uwa?a, w tym fragmencie Tora pragnie nauczy? ka?dego cz?onka narodu Izraela, a zw?aszcza kobiety, ?e NIE jest w?a?ciwe, aby twoja nie?mia?o?? lub wstyd uniemo?liwia?y ci przej?cie przez ca?? drog? na szczyt, aby przedstawi? swoj? pro?b? przed Moj?eszem.

 

Wszyscy ci rabini starali si? przedstawi? ogromn? odwag? tych pi?ciu si?str, kt?re odmieni?y pozycje kobiet w Torze. Do tego momentu, poza Miriam, widziano kobiety w Torze, ale ich nie s?yszano, a ju? na pewno nie w kontek?cie wy?szych sfer systemu s?downiczego.

 

 

Kiedy Malka, Noa, Chagla, Milka oraz Tirca postanowi?y zbli?y? si? do Moj?esza i stan?? przed nim oraz Elazarem i wszystkimi dostojnikami i ca?ym zgromadzeniem, roszcz?c sobie prawo do ziemi przodk?w, otworzy?y drog? dla innych kobiet. Sta?y si? wzorem do na?ladowania dla przysz?ych pokole? kobiet, kt?re nie chcia?yby siedzie? bezczynnie, gdyby poczu?y, ?e spotyka je niesprawiedliwo??.

 

Co ciekawe, Moj?esz nie udziela im natychmiastowej odpowiedzi; zamiast tego zwraca si? bezpo?rednio do Boga, kt?ry wypowiada si? na korzy?? kobiet. Moj?esz “przybli?y?” (wajakrew), przed?o?y? ich kwesti? przed Bogiem. Tym samym pokazuje, ?e uzna? i? ich gotowo?? do ?mia?ego dochodzenia swoich praw i roszcze? przed Moj?eszem by?a podobna do ?mia?o?ci Moj?esza, kt?ry bezpo?rednio zwraca si? do Boga.

C?rki Selofchada kocha?y ziemi? Izraela i chcia?y dokona? ?mia?ego posuni?cia, aby zdoby? kawa?ek tej ziemi. Czyni?c to, zapisa?y si? w historii ?ydowskich kobiet do ko?ca biblijnej ery.

Kobiety nast?pnie staj? si? prorokiniami i s?dziami, bohaterkami i przyw?dcami duchowymi, i do dzisiaj przyczyniaj? si? do rozwoju spo?ecze?stwa izraelskiego, zar?wno m??czyzn, jak i kobiet, buduj?c ?ydowskie domy i zak?adaj?c spo?eczno?ci ?ydowskie w Izraelu.