Paraszat Ekew – Na czym polega wyjątkowość Ziemi Izraela?

Na to pytanie odpowiada Mojżesz w swoim przemówieniu w paraszy Ekew. Na początku rozdziału ósmego księgi Dwarim (Powtórzonego Prawa) Mojżesz przypomina synom Izraela o ich doświadczeniu na pustyni. To doświadczenie było sprawdzianem, czy lud będzie się trzymał boskich przykazał. B?g uczynił nasz pobyt na pustyni testem i nauką, abyśmy nauczyli się poszukiwać go i rozpoznawać jego obecność we wszystkim co czynimy. To była żyzna gleba dla tego testu z powodu absolutnego braku płodności piasków pustyni!

Następnie parasza w naturalny sposób przechodzi do opisu piękna Ziemi Izraela. Mojżesz rozpoczyna swoje pochwały mówiąc, jak cudowna jest ta Ziemia:

7Albowiem Pan, B?g twój, wprowadzi cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze – 8 do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego – do ziemi oliwek, oliwy i miodu -do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie – do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana, Boga twego, za piękną ziemię, którą ci dał. (Dwarim 8:7-10)

Ka?dy werset skupia si? na innym aspekcie obfito?ci tej Ziemi: werset si?dmy chwali obfito?? wody ze ?r?d?ami, strumieniami i rzekami wy?aniaj?cymi si? z g?r i dolin. Werset ?smy wychwala produkty, kt?rych uprawa jest mo?liwa dzi?ki wodzie. Opowiada o niesamowitych owocach i zbo?ach pochodz?cych z Ziemi – st?d te? mamy halachiczn? hierarchi?, w kt?rej ?owoc ziemi? jest najwa?niejszy. Dalej werset dziewi?ty dr??y jeszcze g??biej, pokazuj?c, ?e je?li szukasz to znajdziesz nie tylko cenn? wod?, produkty ziemi, ale tak?e znajdziesz minera?y i metale szlachetne w ska?ach, kt?re reprezentuj? fundamenty ziemi.

Wszystkie te pochwa?y maj? ukaza? r??ne wymiary pi?kna i wyj?tkowo?ci Ziemi Izraela, ale my?l?, ?e jest jeszcze jeden aspekt.

Gdzie, waszym zdaniem w tym fragmencie, ko?czy si? pochwa?a Ziemi Izraela? Og?lnie uwa?amy, ?e wersety 7,8 i 9 to pochwa?a Ziemi, a werset 10 jest odpowiedz? na t? pochwa??. To znaczy, ?e gdy ju? si? najemy i nasycimy, b?dziemy b?ogos?awi? Boga i dzi?kowa? mu. Czyli “jedzenie, nasycenie i b?ogos?awienie Boga” jest naturalnym wynikiem wszystkich wy?ej wymienionych d?br i pochwa?. Ja jednak proponuj? na to spojrze? inaczej.

Uwa?am, ?e dziesi?ty werset r?wnie? jest pochwa??! Poza dobrami naturalnymi jest jeszcze co? dodatkowo wyj?tkowego i nadzwyczajnego w Ziemi Izraela. Gdy zamieszkuje j? nar?d ?ydowski, ona sama rodzi pragnienie jedzenia, nasycenia si? i chwalenia Boga za t? ziemi?!

Chodz?c po wsp??czesnych ulicach Izraela, jad?c poci?gami i autobusami, przebywaj?c na lotnisku, nie mo?na si? nadziwi? tej niezwyk?ej zbieraninie wygna?c?w z r??nych stron ?wiata. Trudno si? nie zachwyci? tym, jak cudownie jest mie? mo?liwo?? ?y? razem z tak wieloma ?ydami, kt?rzy reprezentuj? r??ne kultury, ale ??czy ich ta sama ideologia i wiara.

W przeciwie?stwie do pustyni, kt?ra by?a testem dla nas, aby znale?? Boga w nadprzyrodzonej rzeczywisto?ci, Ziemia Izraela jest nagrod?, dzi?ki kt?rej widzimy obecno?? Boga w naszym naturalnym ?wiecie, w ?r?d?ach produkt?w, w po?ywieniu, w ludziach, kt?rzy przybywaj? ze wszystkich stron ?wiata i kt?rych ??czy syjonistyczny zapa? i wsp?lna misja, by przy?wieca? Bo?ym ?wiat?em innym narodom – z Syjonu, sk?d pochodzi Tora i s?owo Bo?e z Jerozolimy!