74-ta rocznica likwidacji Getta w ?odzi

W ?odzi zosta?y zorganizowane kilkudniowe uroczysto?ci z okazji 74-tej rocznicy likwidacji getta ??dzkiego. Organizatorem by?o Miasto ??d? z pomoc? Centrum Dialogu im. Marka Edelmana ze wsparciem Gminy Wyznaniowej ?ydowskiej oraz wys?annika Shavei Israel rabina Dawida Szychowskiego. Wydarzenia rozpocz??y si? modlitw? na miejskim cmentarzu ?ydowskim. Nast?pnie marsz pami?ci przeszed? ulicami miasta i zako?czy? si? na stacji Radegast, gdzie odbywa?y si? oficjalne uroczysto?ci.

Uczestniczyli w nich rabin Dawid Szychowski, kt?ry pe?ni funkcj? rabina ?odzi, ?ydowska spo?eczno??, burmistrz, przedstawiciele w?adz, przedstawiciele innych religii oraz mieszka?cy miasta. “Jeste?my zdeterminowani, aby o?ywi? pami?? o tych ?ydach, kt?rzy zostali brutalnie zamordowani przez Nazist?w i ich poplecznik?w podczas mrocznych dni Holocaustu” – powiedzia? za?o?yciel i przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund.

“?wiadectwem ?ydowskiego ducha jest pami?? mimo zniszcze? przesz?o?ci? – nasz wys?annik rabin Dawid Szychowski w ?odzi podkre?la si?? ?ydowskiej pami?ci. “Przez lata miasto ??d? budowali ?ydzi i polscy obywatele – dzi? wszyscy jeste?my tu razem, aby pami?ta? tych, kt?rzy stracili ?ycie w czasie wojny i szanowa? wspomnienie o nich” – doda? rabin – “Kto nie wie gdzie s? groby jego ojc?w ten nie ma przysz?o?ci. Dla nas wszystkich wa?ne jest, aby pami?ta? o tragicznych wydarzeniach. Bo przesz?o?? definiuje nasz? to?samo??. Ale nie wolno zapomina? te? o budowaniu przysz?o?ci?.

W Polsce ?yje oko?o oficjalnie zarejestrowanych 4000 ?yd?w. Eksperci jednak sugeruj?, ?e mog? istnie? dziesi?tki tysi?cy innych Polak?w o ?ydowskich korzeniach. Ich rodziny, do tej pory, ukrywaj? swoj? to?samo?? lub nie s? ?wiadomi swojego ?ydowskiego dziedzictwa. Shavei Israel dzia?a w Polsce od ponad dekady, ?ci?le wsp??pracuj?c z polskim naczelnym rabinem Michaelem Schudrichem.

O ??dzkim getcie:

8 wrze?nia 1939 r. wojska niemieckie wkroczy?y do ??odzi i natychmiast zacz??y atakowa? i terroryzowa? ?yd?w, kt?rzy stanowili 34%, czyli 223 000 ludzi przedwojennej populacji miasta, kt?ra wynosi?a 665 000 os?b. Na pocz?tku 1940 r. Nazi?ci zmusili do ?ycia ponad 144 000 ?yd?w w obr?bie getta ??dzkiego, otoczonego drutem kolczastym i ogrodzeniem, bez bie??cej wody i elektryczno?ci. By?o to drugie co do wielko?ci getto, po Warszawie, za?o?one przez Niemc?w podczas Holokaustu. Mieszka?cy getta pochodzili przede wszystkim z ?odzi i okolic, ale tak?e z innych region?w, w tym z Austrii, Czech, Niemiec i Luksemburga.

W styczniu 1942 r. Niemcy zacz?li deportowa? ?yd?w z ??dzkiego getta do hitlerowskich oboz?w koncentracyjnych. Hitlerowcy nazistowscy i SS zlikwidowali getto w dniach 9-28 sierpnia 1944 r., deportuj?c ponad 60 000 mieszka?c?w, g??wnie ?yd?w, do oboz?w zag?ady Auschwitz-Birkenau. Do ko?ca wojny ocala?o tylko oko?o 900 ?yd?w z ??dzkiego getta.

Informacje na temat Shavei Israel:?Shavei Israel to organizacja non-profit za?o?ona przez Michaela Freunda, kt?ry wyemigrowa? do Izraela ze Stan?w Zjednoczonych w celu wzmocnienia wi?zi mi?dzy narodem ?ydowskim, Pa?stwem Izrael i potomkami ?yd?w na Zjednoczonych. Organizacja dzia?a obecnie w kilkunastu krajach i udziela pomocy r??nym spo?eczno?ciom, takim jak Bnei Menashe w Indiach, Bnei Anousim w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Po?udniowej, Subbotniccy ?ydzi z Rosji, spo?eczno?? ?ydowska Kaifeng w Chinach, potomkowie ?yd?w mieszkaj?cych w Polsce i inni. Wi?cej informacji na stronie: www.shavei.org.