“Emisariusz Shavei Israel prowadzi sw?j pierwszy ?lub w El Salvadorze?

Dzie? 9 pa?dziernika by? szczeg?lny i wyj?tkowy! W Beit Israel w San Salvador w?r?d szcz??liwej atmosfery odby?a si? wielka uroczysto??. Rabin Elisha Salas, kt?ry niedawno rozpocz?? dzia?alno?? jako wys?annik Shavei Israel dla lokalnej spo?eczno?ci Bnei Anousim, podzieli? si? zdj?ciami z tych niesamowitych wydarze?.W?r?d nich – wesele Jehudita Bat Abrahama i Moisesa Hernandeza. By? to pierwszy ?lub przygotowany i poprowadzony przez rabina Salasa jako rabina gminy Salwadoru. Wed?ug rabina Salasa, wesele by?o ?wi?towane w atmosferze mi?o?ci, kiedy to ca?a spo?eczno?? czu?a si? jak jedna wielka rodzina.

“Nar?d Izraela ?yje!” – m?wi? nam rabin Salas. “W ?rodku miejsca, w kt?rym wiele ?yd?w ucierpia?o, dzi? czujemy si? kochani, akceptowani i zaopiekowani dzi?ki Bogu i dzi?ki Shavei Israel”.