Michael Freund w Radio w Jerozolimie

Nachum Segal z Nachum Segal Network przeprowadzi? na ?ywo w Jerozolimie wywiad z Michaelem Freundem, przewodnicz?cym i za?o?ycielem Shavei Israel, o aliji Bnei Menashe Aliyah i o ?ydach z Kaifengu z Chin.

W trakcie wywiadu Michael poruszy? wa?ne kwestie dotycz?ce historii i obecnego statusu zaginionych i ukrytych spo?eczno?ci ?ydowskich na ca?ym ?wiecie. Wyja?ni? r??nice mi?dzy wsp??czesnymi a by?ymi trudno?ciami tych spo?eczno?ci w dziedzinie potwierdzania ich zwi?zku z judaizmem oraz trudno?ci z formalnym potwierdzeniem konwersji. Podkre?li?: dzisiaj jeste?my suwerennym narodem na naszej Ziemi i bardzo wa?ne jest, aby istnia? mechanizm w ramach Halachy, kt?ry b?dzie zarazem ciep?y, otwarty i przyjazny dla tych, kt?rzy chc? sta? si? cz??ci? narodu ?ydowskiego, zw?aszcza gdy m?wimy tutaj przecie? o potomkach narodu ?ydowskiego.

Michael szczeg?lnie nawi?za? do dw?ch spo?eczno?ci, z kt?rymi obecnie wsp??pracuje Shavei Israel: Bnei Menasze i Chi?scy ?ydzi z Kaifeng. Podczas gdy pierwsi osi?gn?li znaczny sukces w aliji i integracji w spo?ecze?stwie Izraela poprzez s?u?b? w armii, zdobywanie nowych zawod?w i nauk? na uniwersytetach w Izraelu, Ci drudzy staj? wobec bardziej unikalnych problem?w spowodowanych re?imem i ograniczeniami spo?ecznymi w Chinach. Jednak?e dwudziestu czterech chi?skich ?yd?w dzi?ki pomocy Shavei Israel dokona?o oficjalnej konwersji w Izraelskim Rabinacie.

Opisuj?c swoje do?wiadczenie jako przewodnicz?cy Shavei Israel, Michael powiedzia?: “Tak naprawd? jedn? z najbardziej inspiruj?cych cz??ci mojej pracy jest podr??owanie po ca?ym ?wiecie i spotykanie si? z niezwykle oddalonymi spo?eczno?ciami, kt?re jednak podejmuj? tak ogromne wysi?ki, by utrzyma? ?ydowskie praktyki, ?ydowskie tradycje i kt?rzy maj? t? prawdziw? t?sknot? za Erec Israel, za Ziemi? Izraela. Pod wieloma wzgl?dami uwa?amy, ?e pomagaj?c im powr?ci? do Ziemi Izraela oni nas wzmacniaj?, ale tak?e nas niezwykle inspiruj?. Inspiruj? nas do bycia lepszymi i przypominaj? nam, co jest naprawd? wa?ne.”