“Uroczysto?? Chalake w San Salvador?

Tym razem wspominamy wspania?e i emocjonalne wydarzenie, kt?re mia?o miejsce w San Salvador we wrze?niu. By?o to chalake ma?ego Icchaka. Chalake to tradycyjna ceremonia obci?cia nie ?cinanych nigdy wcze?niej w?os?w trzyletniemu ch?opcu. Zgodnie ze zwyczajem rodzina Yitzchaka zorganizowa?a pi?kn? uroczysto?? wraz z lokaln? spo?eczno?ci? i emisariuszem Shavei Israel rabinem Salasem. Zobacz poni?ej kilka zdj??, kt?re nam udost?pnili.