DZIEWCZYNKI W CHILE UCZ? SI? O SZABACIE

“Haszem pob?ogos?awi? si?dmy dzie? i u?wi?ci? go …?

Kiedy? pisali?my o tym, ?e rabin Avraham Latapiat z Chile zorganizowa? specjalne zaj?cia i warsztaty dla dzieci ze spo?eczno?ci ?ydowskiej, aby nauczy? ich znaczenia szabatu i wszystkich obyczaj?w z nim zwi?zanych. W drugim semestrze w miejskiejj ?ydowskiej szkole dziennej Rabbanit Esther Miriam Latapiat kontynuowa?a spotkania k?ad?c szczeg?lny nacisk na rado?? i przyjemno?? jakie niesie szabat. Rabbi i Rabbanit Latapiat zach?cali tak?e rodzic?w do dzielenia si? tym pi?knym do?wiadczeniem ze swoimi dzie?mi.

?ydowska szko?a dzienna zapewnia najm?odszym cz?onkom spo?eczno?ci szeroki wachlarz zaj??, takich jak przygotowywanie domowych ?wiec szabatowych, dekorowanie kubka kiduszowego, ustawianie sto?u szabatowego i poznanie wszystkich zasad dotycz?cych tego wyj?tkowego dnia, by panowa?a przyjazna i specjalna atmosfera.

Jeszcze wi?cej uwagi po?wi?cono prawom skromno?ci – kt?re mi?dzy innymi mo?na wyrazi? w stylu ubioru, kt?ry ma dodatkowe znaczenie w szabas. Dwana?cie dziewcz?t, kt?re ucz?szczaj? do szko?y, otrzyma?o specjalny podarunek: sukienki, po?czochy i buty w prezencie od rabina i jego ?ony. Rodziny dziewczynek podziwia?y i doceni?y pi?kne stroje. Rodzice byli zachwyceni, ?e ich c?rki b?d? teraz uczestniczy?y w obchodach wyj?tkowego dnia ucz?c innych domownik?w jak nale?ycie przyjmowa? szabat.