BNEI ANUSIM: Odkrywanie ?ydowskiej historii i przeznaczenia w Ameryce ?aci?skiej

“Zapis genetyczny DNA przekazuje, ?e anusim czyli, ?ydzi kt?rzy byli zmuszeni do zmiany wiary i ukrywnia swojego Judaizmu a tak?e ich potomkowie – przybyli do Ameryki ?aci?skiej niezwykle liczebnie”.

W ostatnich latach, potomkowie hiszpa?skich i portugalskich ?yd?w zwanych te? Bnei Anusim, kt?rzy przemoc? zostali ?nawr?ceni? na inn? wiar?, powracaj? coraz cz??ciej i liczebniej do naszego ludu. Spekulowano ju? wielokrotnie na temat potencjalnego zasi?gu tego zjawiska w Ameryce ?rodkowej i Po?udniowej.

Jednak?e teraz, dzi?ki wynikom powa?nej nowej ankiety genetycznej, wszystko sta?o si? jasne i nie trzeba ju? spekulowa?.

W artykule opublikowanym 19 grudnia w ?Nature Communications?, mi?dzynarodowy zesp?? genetyk?w przedstawi? zapieraj?ce dech w piersiach odkrycia zapisane w DNA.

Po pobraniu pr?bek 6500 os?b urodzonych w Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru oraz po por?wnaniu ich sk?adu genetycznego do 2300 innych os?b z 117 populacji referencyjnych na ca?ym ?wiecie, uznani naukowcy odkryli, ?e 23% lub prawie co czwarty przetestowany mieszkaniec Ameryki laty?skiej genetycznie wykazuje ?ydowskie pochodzenie. Oznacza to, ?e dos?ownie dziesi?tki milion?w potomk?w ?yd?w rozprzestrzeni?o si? w po?udniowej cz??ci zachodniej p??kuli Ziemskiej.

To nie s? pobo?ne ?yczenia ani te? spekulacje. To dow?d prosto z szalki Petriego, ?e Izrael i nar?d ?ydowski maj? teraz bezprecedensow? okazj? do przekszta?cenia naszych stosunk?w z du?? cz??ci? ?wiata hiszpa?sko i portugalskoj?zycznego, w tym z rosn?c? liczb? hiszpa?skoj?zycznej populacji w Stanach Zjednoczonych.

21 grudnia 2018 roku w ?The Atlantic? pojawi? si? artyku? reaguj?cy na wspomniane wyniki bada?: “to jedno z najbardziej wszechstronnych bada? genetycznych wykonanych w Ameryce ?aci?skiej”. Wykaza?o ono, ?e potomkowie Sefardyjskich ?yd?w s? “bardziej powszechni i rozprzestrzenieni ni? do tej pory s?dzono”. Atryku? podkre?la, ?e “Zapis genetyczny” sugeruje teraz, ?e anusim czyli, ?ydzi kt?rzy byli zmuszeni do zmiany wiary i ukrywnia swojego Judaizmu oraz ich potomkowie przybyli do obu Ameryk w nieproporcjonalnie du?ej ilo?ci”.

Bior?c pod uwag? wcze?niejsze badania, opublikowane dekad? temu w ?American Journal of Human Genetics?, kt?re wykaza?y, ?e 20% populacji hiszpa?sko i portugalskoj?zycznej licz?cej 50 milion?w ludzi ma ?ydowskie sefardyjskie korzenie, mo?emy wyrazi?ciej dojrze? skal? cierpienia i zmaga? z jak? spotkali si? nasi przodkowie na p??wyspie Iberyjskim.

Z historycznych zapis?w wiemy, ?e ju? w 1391, sto lat przed wyp?dzeniem ?yd?w z Hiszpanii, powszechne antysemickie pogromy przetoczy?y si? po kraju, powoduj?c tysi?ce ofiar ?miertelnych i dewastacj? wielu spo?eczno?ci ?ydowskich.?W kolejnych dziesi?cioleciach pojawi?y si? fale przymusowych ?nawr?ce?? jako rezultat coraz bardziej wrogiej i niebezpiecznej atmosfery wobec ?yd?w. W 1492 roku nast?pi?a kulminacja tego procesu, gdy kr?l Ferdynand i kr?lowa Izabela dali pozosta?ym ?ydom Hiszpanii do wyboru: nawr?ci? si? lub opu?ci? ten kraj na zawsze.

Niezwykle wielu z nich wybra?o wygnanie.?Ameryka?ski historyk Howard Morley Sachar oszacowa? liczb? ?ydowskich wygna?c?w z Hiszpanii na oko?o 100 000, podczas gdy Haim Beinart z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie uzna?, ?e mo?emy m?wi? o 200 000 ludzi. S? te? i tacy, kt?rzy przytaczaj? jeszcze wi?ksze liczby.?Nie znamy dok?adnie liczby Anusim, czyli tych, kt?rzy zostali zmuszeni do przej?cia na wiar? chrze?cija?sk?, nie znamy te? liczby ?yd?w kt?rzy dobrowolnie przyj?li chrzest. Po hebrajsku Anusim oznacza pogwa?ceni, historycy cz?sto pos?uguj? si? pejoratywnym w j?zyku hiszpa?skim terminem Marrani. Wielu z nich kontynuowa?o ?ydowskie zwyczaje oraz praktyk? religijn?, potajemnie przekazuj?c swoje dziedzictwo z pokolenia na pokolenie.

W ostatnich latach coraz wi?cej ich potomk?w, Bnei Anusim z ca?ej Europy oraz Ameryki Po?udniowej a tak?e z cz??ci Stan?w Zjednoczonych zacz??o powraca? do Izraela i narodu ?ydowskiego.?Shavei Israel, organizacja, kt?r? za?o?y?em i kt?rej jestem przewodnicz?cym, jest g??wn? instytucj? aktywnie dzia?aj?c? na rzecz pomocy Bnei Anusim z ca?ego ?wiata w ponownym nawi?zaniu kontaktu z ich korzeniami. Nasi wys?annicy w miejscach tak odleg?ych jak Salwador, Kolumbia i po?udniowe W?ochy, odnotowali wzrost zainteresowania korzeniami ?ydowskimi w?r?d Bnei Anusim. W moich r??nych podr??ach by?em ?wiadkiem tego rozkwitaj?cego zjawiska do ch?ci powrotu do ?ydowskich korzeni. Ten fenomen wywiera wp?yw na ?ycie jednostek i ca?ych spo?eczno?ci.?Oczywistym faktem jest to, ?e im wi?cej ludzi odkrywa sw?j historyczny zwi?zek z narodem ?ydowskim, tym bardziej nieuchronnie wp?ywa to na ich stosunek do Izraela i narodu ?ydowskiego. Niekt?rzy decyduj? si? na powr?t do judaizmu i narodu ?ydowskiego. Wi?kszo?? natomiast nie zamierza zmienia? swojej aktualnej to?samo?ci religijnej i narodowej, jednak?e wiedza o ich przodkach otwiera ich na lepszy stosunek do Izraela i spraw ?ydowskich.?Istotne jest zatem, aby Izrael i nar?d ?ydowski zacz?li aktywnie dociera? do Bnei Anusim i innych potomk?w hiszpa?skich i portugalskich ?yd?w aby rozwija? silniejsze wi?zi z t? rosn?c? spo?eczno?ci?.

Dzi?ki post?powi w technologii ?DNA mo?liwe jest teraz nie tylko “budowanie most?w”,? lecz ??czenie obu spo?eczno?ci w znacznie g??bszy i bardziej intymny spos?b, podkre?laj?c biologiczny i genetyczny zwi?zek mi?dzy Latynosami a ?ydami.?Mo?e to mie? ogromny wp?yw na r??ne dziedziny, od wi?kszego wsparcia dla Izraela i spraw ?ydowskich, po przeciwdzia?anie antysemityzmowi i antysyjonizmowi. To mo?e te? zbudowa? i scementowa? trwa?? i rodzinn? oraz przyjazn? relacj? pomi?dzy Latynosami a ?ydami.?Co wi?cej, jak zawsze twierdzi?em, mamy moraln?, historyczn?, a nawet religijn? odpowiedzialno??, by dotrze? do potomk?w ofiar przymusowych ?nawr?ce?? i inkwizycji oraz u?atwi? ich powr?t.

Nie jest to ich win?, ?e ich przodkowie zostali w okrutny spos?b wyrwani z naszej spo?eczno?ci. Wieki temu Ko?ci?? katolicki po?wi?ci? ogromne ?rodki na oderwanie ich od narodu ?ydowskiego i prawie mu si? to uda?o. Naszym zadaniem powinno by? teraz pokazanie tego samego poziomu determinacji w przyjmowaniu Bnei Anusim i innych ?ydowskich potomk?w. Powinni?my przyj?? z otwartymi r?koma tych, kt?rzy chc? powr?ci? do domu.

Autor tego artyku?u Michael Freund jest za?o?ycielem i prezesem Shavei Israel najwi?kszej i najstarszej organizacji na ?wiecie wsp??pracuj?cej obecnie z Bnei Anusim i innymi zaginionymi i ukrytymi spo?eczno?ciami ?ydowskimi

Kolumna w ?The Jerusalem Post? z 27 grudnia 2018 : FUNDAMENTALNIE FREUND.