FUNDAMENTALNY FREUND: BUDOWA MUZEUM ALIJI

Je?li spojrzymy wstecz patrz?c na ostatnie 70 lat, zobaczymy wyra?nie, ?e niekt?re z najbardziej poruszaj?cych moment?w naszego narodu by?y tymi, kt?re dotyczy?y ratowania ?ydowskich spo?eczno?ci diaspory. Ale ile m?odsze pokolenie zna lub w pe?ni docenia te niezwyk?e opowie?ci?

W anna?ach wsp??czesnej historii ?ydowskiej niewiele opowie?ci jest tak epickich, jak i inspiruj?cych, jak zes?anie wygna?c?w z czterech kra?c?w ziemi.

Od czasu odrodzenia pa?stwa Izrael w 1948 roku ponad 3,2 miliona imigrant?w dotar?o do brzeg?w Ziemi ?wi?tej z ponad 100 kraj?w na ca?ym ?wiecie. Niekt?rzy przybyli tutaj, uciekaj?c przed prze?ladowaniami. Innych motywowa?o syjonistyczne marzenie, przekonanie religijne lub o?ywione nadzie na stworzenie lepszego ?ycia dla siebie i swoich rodzin.

A jednak, mimo ?e Izrael zosta? zbudowany przez tych, kt?rzy zrobili alij?, i nadal b?dzie przez takich ludzi budowany, nie uda?o nam si? do tej pory opowiedzie? niezwyk?ej historii o ci?g?ym powrocie do ziemi naszych przodk?w.

I dlatego uwa?am, ?e nadszed? czas, aby pa?stwo ?ydowskie stworzy?o muzeum po?wi?cone alijowym ruchom. Powinno zawiera? dramat i bohaterstwo, spe?nienie i dum?, kt?re towarzyszy?y historycznemu powrotowi do Syjonu.

We?my na przyk?ad operacj? ?Lataj?cy Dywan?, kiedy wi?kszo?? ?yd?w jeme?skich, prawie 50 000 ludzi, zosta?a przetransportowana do Izraela mi?dzy czerwcem 1949, a wrze?niem 1950 roku.

Ta masowa aliya staro?ytnej spo?eczno?ci ?ydowskiej rozpocz??a si? jeszcze przed podpisaniem pierwszego porozumienia o zawieszeniu broni, ko?cz?cego wojn? o niepodleg?o??. Ale mimo konfliktu i wielkiego zagro?enia, jakie zagra?a?o ?ydowskiemu pa?stwu ze strony s?siad?w, Izrael ocali? jednak t? cenn? resztk? naszego ludu.

A potem dosz?o do operacji ?Ezdrasz i Nehemiasz?, kiedy ponad 120 000 irackich ?yd?w wyemigrowa?o do Izraela w latach 1951-1952. Pozostawili Babilon, do kt?rego zostali po raz pierwszy wygnani ponad 2500 lat temu przez niegodziwego Nabuchodonozora.

Ka?da z tych podr??y zawiera pot??ne elementy ?ydowskiej historii i t?sknoty, podejmowane w czasach zagro?enia z nierozerwalnego poczucia ?ydowskiej solidarno?ci i wzajemnej odpowiedzialno?ci. Czy te warto?ci nie s? warte promowania?

To samo odnosi si? do ratowania ?ydostwa etiopskiego w operacjach ?Moj?esza? i ?Salomona? odpowiednio w 1984 i 1991 roku. Kto mo?e zapomnie? o napi?ciu, kt?re wype?ni?o powietrze 24 maja 1991 r., gdy buntownicy z Etiopii byli gotowi zaatakowa? Addis Abeba w celu obalenia brutalnego dyktatora Mengistu Haile Mariam, a l?ki zdominowa?y tysi?ce ?yd?w etiopskich uwi?zionych w mie?cie?

Oko?o 36 godzin p??niej ?wiat oniemia? dowiedziawszy si?, ?e Izraelowi uda?o si? uratowa? ?yd?w, transportuj?c ponad 14 000 do pa?stwa ?ydowskiego za pomoc? wojskowych samolot?w transportowych C-130 i Boeing?w 747. Po raz pierwszy w niedawnej pami?ci kraj zachodni przywi?z? tysi?ce Afrykan?w, nie z ?a?cuchami niewoli, ale z wi?zami braterstwa.

Odnotowano r?wnie? inne bojowe operacje, o kt?rych prawie zapomniano. Na przyk?ad jak operacja Gosen, podczas kt?rej w latach 1948-1953 przemycono z Egiptu do Izraela 10 000 egipskich ?yd?w czy operacj? Yachin, kiedy Mosad przywi?z? od 1961 do 1964 roku prawie 100 000 maroka?skich ?yd?w.

A potem by?a operacja Cygao w latach 90., kiedy setki kuba?skich ?yd?w przyby?o do Izraela. I operacja Menasze, w kt?rej Shavei Israel – organizacja, kt?r? przewodnicz? – przywioz?a w ci?gu ostatnich 15 lat oko?o 4000 cz?onk?w zaginionego plemienia Bnei Menashe z Indii.

Te historie i inne im podobne, jak Wi??niowie Syjonu, kt?rzy stali w obronie Zwi?zku Radzieckiego i ??dali wolno?ci, zas?uguj? na wi?cej ni? tylko upami?tnienie w ksi??kach, znaczkach lub artyku?ach prasowych. Narodowe muzeum aliji, bogate w filmy, osobiste historie i artefakty, mo?e s?u?y? jako nieocenione narz?dzie dla wzmocnienia zaanga?owania narodu w zach?canie i absorbowanie przysz?ych imigrant?w.
By?by portalem do przesz?o?ci, otwieraj?cym oczy wielu Izraelczyk?w i przypominaj?cym o ofiarach i determinacji tych, kt?rzy przybyli, by osiedli? kraj.

W ko?cu muzea s? nie tylko skarbnic? zbiorowej pami?ci narodu, ale tak?e narz?dziem kszta?tuj?cym jego przysz?o??. Musimy nadal ?wi?towa? zjawisko aliji, ale musimy tak?e edukowa? o jej kluczowym znaczeniu dla przetrwania Izraela i narodu ?ydowskiego.
Czyni?c to, nie tylko wzmocnimy syjonistyczne zaanga?owanie m?odych Izraelczyk?w, ale r?wnie? wy?lemy nieodparte przes?anie wielu ?ydom z zagranicy, kt?rzy odwiedzaj? kraj ka?dego roku: Witamy Ci? jako turyst?w, ale ostatecznie chcemy, aby? wr?ci?a do domu.

Pisarz jest za?o?ycielem i prezesem Shavei Israel (www.shavei.org), kt?ry pomaga zagubionym plemionom i ukrytym spo?eczno?ciom ?ydowskim w powrocie do Izraela i narodu ?ydowskiego.

ORYGINALNY ARTYKU?