Parszat Jitro – “Baruch ha-Szem”: Odwieczne przes?anie

Gdy dwaj ?ydzi spotykaj? si? na ulicy i pierwszy m?wi: cze??, jak si? masz? Drugi zazwyczaj odpowiada typowo – “baruch ha-Szem” – b?ogos?aw Boga. Ta ca?kowicie normalna wymiana s??w. Znajduje swoje korzenie w paraszy tego tygodnia. W tej niezwykle istotnej paraszy B?g objawia dzieciom Izraela ich misj? w ?wiecie i przekazuje im Dziesi?? Przykaza?. Jest jednak zaskakuj?ce, ?e pierwsz? osob?, kt?ra wypowiedzia?a s?owa “baruch ha-Szem”, nie by? ?yd!

Wielu komentator?w uwa?a ponadto, ?e on nigdy nie zosta? ?ydem! Jak to mo?liwe, ?e najpowszechniej u?ywane pozdrowienie i wyraz pokoju oraz uznania Boga: ?baruch ha-Szem? nie wypowiedzia? i nie nauczy? nas najpierw Moj?esz, Aaron, Jozue lub te? ktokolwiek z obozu Izraelit?w?

Odpowied? mo?emy odnale?? w niezwyk?ej osobowo?ci Jitro, nie?ydowskiego te?cia Moj?esza. Tora pragnie nas tutaj pouczy? aby?my wys?uchali prawdy od ka?dego, kto j? wypowiada (s?ynna wypowied? Majmonidesa)!

Jitro by? kap?anem Midian, mia? swoje w?asne przekonania, w?asn? kultur?. Na pewno podziwia? Moj?esza i kocha? swoje wnuki, ale nie by? Izraelit?. Tora nie sugeruje, ?e przeszed? kiedykolwiek na Judaizm. Jednak?e Jitro us?ysza? co? niesamowitego i na to zareagowa?; dostrzeg? wielko?? Boga i cuda, kt?re on uczyni?. Dostrzeg? Boga w sprawiedliwo?ci jaka dotkn??a z?ych Egipcjan. Zatem Jitro przyby? do Moj?esza i do obozu Izraelit?w. A kiedy tam dotar?, powiedzia? “Baruch ha-Szem”! B?ogos?aw Boga za zbawienie Izraelit?w przed tyrani?, b?ogos?aw Boga za pokazanie sprawiedliwo?ci w ?wiecie, b?ogos?aw Boga za interweniowanie w naturalnym porz?dku, w celu naprawy sytuacji.

Kiedy Jitro wypowiedzia? te s?owa, naucza? ?wiat, jak wa?ne jest, aby zawsze rozpoznawa? wielko?? Boga, gdy zdarzaj? si? cuda i zawsze stawa? w obronie niesprawiedliwo?ci i przeciwko tyranii. Od tego czasu my ?ydzi cytujemy Jitro!

Pisz? te s?owa w dniach w kt?rych nadal prze?ywamy utrat? wielkiego lidera w Polsce. Pawe? Adamowicz, burmistrz Gda?ska, zosta? zamordowany przez strasznego bandyt?, kt?ry pope?ni? okrutne przest?pstwo. By? ukochanym burmistrzem od ponad 20 lat, kt?ry zawsze broni? mniejszo?ci i stawa? przeciwko ksenofobii.

Gdy dosz?o do antysemickiej akcji Jom Kippur przeciwko synagodze w Gda?sku on natychmiast us?ysza? i przyszed? jak Jitro, by stan?? razem ze spo?eczno?ci? ?ydowsk? i wypowiedzie? si? przeciwko niesprawiedliwo?ci.

To by?o jego ?yciowe credo, kt?remu po?wi?ci? ?ycie wspieraj?c akcj? charytatywn?.

Niech jego pami?? b?dzie b?ogos?awie?stwem dla ca?ej Polski i nadal s?uchajmy g?os?w prawdy i sprawiedliwo?ci od ka?dego, kto ma odwag? je wypowiada?.