Z Polski do Palm Beach: wys?annik Shavei Israel jako stypendysta

Rabin Avi Baumol, wys?annik Shavei Israel w Krakowie, pojecha? do USA, gdzie mia? mo?liwo?? dania prelekcji na temat swojej pracy w Polsce. Wyk?ada? zar?wno w Young Israel w Hollywood, jak i podczas swojej podr??y po innych cz??ciach Ameryki podczas, kt?rej m?wi? pi?ciokrotnie o ?yciu ?ydowskim w Krakowie.

Dzie? przed wyjazdem przemawia? r?wnie? w synagodze w Palm Beach. W wydarzeniu wzi??o udzia? ponad 60 os?b, w tym znany zwolennik i osoba wspieraj?ca JCC w Krakowie, Bruce Gendelman. Ch?tnie podzielimy si? z Wami kilkoma zdj?ciami rabbiego Baumola, kt?ry opowiada? o swoich dzia?aniach w Krakowie i odpowiada? na pytania dotycz?ce lokalnej spo?eczno?ci.

Kredyt fotograficzny: dzi?ki uprzejmo?ci Palm Beach Sinagogue