SHALVA BAND – I PIOSENKARKA BNEI MENASHE SINGER ? WYST?PI? PODCZAS EUROWIZJI

Nie by?o to dok?adnie to, na co wszyscy mieli nadziej?, ale Shalva Band, a wraz z ni? Dina Samte, piosenkarka z plemienia Bnei Menashe, b?d? mieli moment chwa?y w p??fina?ach Eurowizji.


Zesp?? z?o?ony z niepe?nosprawnych m?odych os?b chwyci? za serca izraelskiej publiczno?ci swoj? piosenk? w Izraelskiej telewizji w programie Kochav Haba w Izraelu gdzie wybiera si? izraelskiego reprezentanta na Eurowizji.


Konkurs Piosenki Eurowizji, cz?sto zwany po prostu Eurowizj?, jest mi?dzynarodowym konkursem piosenki, kt?ry odbywa si? g??wnie w?r?d pa?stw cz?onkowskich Europejskiej Unii Nadawc?w, ale obejmuje tak?e kilka innych kraj?w, takich jak Australia i Izrael.


Kiedy Shalva Band, ulubieniec zar?wno widz?w, jak i s?dzi?w, znalaz?o si? w?r?d finalist?w, zda?o sobie spraw?, ?e nie mo?na unikn?? zbezczeszczenia szabatu podczas obowi?zkowej pr?by fina?owej, kt?ra odb?dzie si? w pi?tkowy wiecz?r. Po d?ugich naradach zrobili jedyn? rzecz, kt?r? mogli zrobi? i wycofali si? z rywalizacji.


Zesp?? nie mo?e ju? by? zawodnikiem Eurowizji, ale dzi?ki publicznemu nadawcy KAN, Shalva Band wyst?pi w specjalnym wyst?pie na ?ywo podczas drugiego p??fina?u z mi?dzynarodowym udzia?em.
Dina, kt?ra wraz z inn? m?od? kobiet? o imieniu Annael ?piewa dla zespo?u, z pomoc? Shavei Israel w 2007 roku zrobi?a alij? z grup? innych 230 Bnei Menashe z Manipur z p??nocno-wschodnich Indii.


Za?o?yciel i prezes Shavei Israel Michael Freund opowiada o pierwszym spotkaniu z piosenkark?: “Pami?tam towarzyszenie Dinie w jej podr??y do Izraela, kiedy przywie?li?my j? z Indii w 2007 roku i jestem bardzo przej?ty losami jej i jej rodziny”

Freund dodje: “To pokazuje, ?e Bnei Menashe naprawd? zostali zaakceptowani i przyj?cie jako integralna cz??? spo?ecze?stwa izraelskiego i narodu ?ydowskiego”.


Dina Samte


Bnei Menashe s? potomkami plemienia Manaszego, jednego z dziesi?ciu utraconych plemion wygnanych z ziemi Izraela ponad 2700 lat temu przez imperium asyryjskie. Do tej pory oko?o 3000 Bnei Menashe dosta?o izraelskie obywatelstwo dzi?ki Shavei Israel. W tym ponad 1100 w ci?gu ostatnich czterech lat. Oko?o 7000 Bnei Menashe pozostaje w Indiach, czekaj?c na szans? powrotu do domu.