Paraszat Ki Tisa

Parsza Ki Tisa rozpoczyna si? od podatku na?o?onego na m??czyzn Narodu Izraela, kt?ry to podatek pos?u?y? r?wnie? jako wojskowy spis ludno?ci. Zamiast zlicza? m??czyzn, co jest zabronione, ka?dy z nich, kt?ry uprawniony by? do s?u?by wojskowej, dostarczy? do Miszkanu p?? srebrnego szekla. Tu nasuwa si? nam oczywiste pytanie: dlaczego p?? szekla? Je?li B!g chcia?by, aby by?a to najmniejsza warto??, w?wczas powinien to by? Gerah, o kt?rym mowa w Parszy. Je?li B!g chcia?by, aby warto?? by?a znacz?ca, wtedy powinien to by? Szekel.

Ka?dy z m??czyzn ofiarowuje B!gu p?? Szekla za samego siebie, przes?anie tutaj jest jasne, najwi?kszym darem, jaki mo?emy da?, jest nasza niekompletno?? / niepe?no??. B!g prosi o to, by ka?dy z nich da? mu zar?wno to, czym dysponuje, jak i to, czego mu brak. B!g chce, aby?my wykorzystali nasze mocne strony, by mu s?u?y?, ale r?wnie? chce naszej s?abo?ci. W naszej Parszy B!g m?wi: “Wiem, ?e jeste? s?aby, za?amany i d??ysz do doskona?o?ci, do bycia kompletnym. To nie jest pow?d do wstydu czy zaprzeczenia, to jest Twoja najcenniejsza cz???. W ten spos?b zbuduj? fundament mojego domu na tym ?wiecie.” W tym tygodniu dowiadujemy si?, ?e najwi?kszym wk?adem jaki mo?emy wnie?? jest posiadanie w?asnych ogranicze? oraz wiedza, ?e zas?ugujemy na mi?o?? nie pomimo ogranicze?, ale dzi?ki nim.

T?umaczenie: Hubert Ch?opicki