Paraszat Pikudei

W tym tygodniu docieramy do ko?ca budowy Miszkanu czyli mobilnej ?wi?tyni. Po trzech Parszach, w kt?rych otrzymali?my instrukcje jak zbudowa? Miszkan, jednej omawiaj?cej jego budow?, aktualna Parsza to podsumowanie budowy Miszkanu. Jednak wydaje si? ona zbyteczna, poniewa? Mosze by? najbardziej uczciw? osob? w naszej historii, dlaczego wi?c mieliby?my otrzymywa? raport z jego pracy? Nawet  je?li by?my tego potrzebowali, to czy potrzebujemy zna? wszystkie szczeg??y?

?Podstaw? jest, aby wszyscy ludzie byli r?wni, nikt nie jest ponad prawem lub poza nim. Mosze jest wzorem dla wszystkich przysz?ych lider?w. Tora daje tutaj jasno do zrozumienia, ?e ??wszyscy ci, kt?rzy pracuj? dla spo?eczno?ci, musz? przekaza? jej raport ze swojej pracy. Budowanie Miszkanu jest jednym z najwi?kszych duchowych przedsi?wzi?? w historii. Tak wi?c szczeg??owe rozliczanie ka?dej cz??ci Miszkanu jest dla nas pouczeniem w sferze etycznej / duchowej. Ka?dy z nas musi w pe?ni uwzgl?dni? to, kim jest, co robi i sk?d pochodzi jego motywacja. I nie wystarczy zdefiniowa? si? og?lnikowo, raczej powinni?my uwzgl?dni? ka?dy aspekt naszego jestestwa. Jedynie w ten spos?b mo?emy wype?ni? misj? Miszkanu, aby znale?? si? w miejscu zamieszkania B!ga.


T?umaczenie:?Hubert Ch?opicki