MICHAEL FREUND MODERUJE PANEL W AIPAC

Michael Freund, za?o?yciel i przewodnicz?cy Shavei Israel, moderuje panel na konferencji politycznej AIPAC po?wi?conej ponownemu po??czeniu potomk?w ?yd?w z latynoskich i Hiszpa?skich spo?eczno?ci z ?ydowskimi spo?eczno?ciami i ich dziedzictwem na ca?ym ?wiecie.

Ostatnie badania akademickie i testy DNA wykaza?y, ?e jeden na czterech Latynos?w i Hiszpan?w ma ?ydowskie pochodzenie. Dziesi?tki milion?w ludzi na ca?ym ?wiecie s? bezpo?rednimi potomkami ?yd?w zmuszonych niegdy? do przej?cia na chrze?cija?stwo. W samych Stanach Zjednoczonych istnieje potencjalnie miliony takich potomk?w w?r?d spo?eczno?ci latynoskiej i hiszpa?skiej. Pa?stwo Izrael zacz??o rozwa?a?, w jaki spos?b osoby te mog? zosta? zidentyfikowane, zaanga?owane, a nawet zmobilizowane do wsparcia pa?stwa ?ydowskiego.

Panel nazywa si? ?Ponowne ??czenie Latynos?w i Hiszpan?w ze ?wiatem ?ydowskim: czy mo?na zidentyfikowa? ludzi z ?ydowskim pochodzeniem?? M?wcami s? dr Ofir Haivry, Pani Genie Milgrom, Pan Ashley Perry i Pan Michael Freund.