Paraszat Kedoszim

Aktualna Parsza zawiera jedn? z najwa?niejszych i najbardziej wymagaj?cych Micwot w ca?ej Torze ? aby by? ?wi?tym. Na samym pocz?tku tekstu B!g m?wi, ?e musimy by? ?wi?ci, poniewa? B!g jest ?wi?ty. Nasi Rabini odczytuj? to w ten spos?b, ?e powinni?my post?powa? zgodnie z dzia?aniami B!ga: ?poniewa? jest mi?osierny, powinni?my by? mi?osierni, tak jak on ubiera nagich, tak te? powinni?my ubiera? nagich?. Generalnie wykonywanie Micwot rozumiane jest jako na?ladowanie B!ga. Ciekawe jest to, i? zaraz po wersecie, w kt?rym B!g m?wi nam, aby?my byli ?wi?ci, nakazuje nam szanowa? rodzic?w. Ale B!g nie ma rodzic?w
i nigdy nie wykona tej Micwy, wi?c dlaczego pojawia si? w ko?cu wersetu, gdzie B!g m?wi nam, aby?my byli ?wi?ci jak On.

Szanowanie matki i ojca jest jedn? z najtrudniejszych Micwot, dlatego jest ?r?d?em niesamowicie wysokiego stopnia ?wi?to?ci. Jest to ?r?d?o b?d? ogromna ?wi?to??, kt?rej B!g nie mo?e wnie?? w ten ?wiat. Kiedy chowamy nasz? dum? i czcimy naszych rodzic?w, pomagamy B!gu osi?gn?? nowy poziom ?wi?to?ci na ?wiecie. B!g nie m?wi nam, aby?my byli ?wi?ci, poniewa? jest ?wi?ty, b?aga nas, aby?my byli ?wi?ci, aby pom?c Jemu by? ?wi?tym. B!g nakaza? nam by? jego partnerami w nasycaniu ?wiata fizycznego etyczn? czysto?ci? i duchowym ?wiat?em. Nakaz ?wi?to?ci nie jest poleceniem odleg?ego ojca, lecz modlitw? nienarodzonego dziecka. 
Szabat Szalom!
Love,
Yehoshua