Paraszat Behar

Tytu? parszy w tym tygodniu, Behar, jest osobliwy. Parsza opowiada nam o tym, ?e nast?puj?ce s?owa by?y skierowane do Moj?esza na g?rze Synaj, czyli po hebrajsku ?BeHar Sinaj?. Nast?pnie opisuje nakaz powstrzymywania si? od uprawy ziemi Izraela co siedem lat, powrotu na ziemi? przodk?w co pi??dziesi?t lat oraz okre?la prawa ?ydowskich i nie?ydowskich niewolnik?w. W efekcie nasza Parsza nakre?li?a etyczne zasady narodu w kwestiach ekologii, redystrybucji bogactwa i praw pracowniczych. Kwestie te pozostaj? do dzi? przyczyn? niepokoj?w politycznych i przewrot?w spo?ecznych.

Dlaczego nasza Parsza wyra?nie stwierdza, ?e ??te prawa zosta?y uchwalone na g?rze Synaj, gdy wiemy, ?e ca?a Tora zosta?a tam og?oszona? Na g?rze Synaj B-g zgromadzi? lu?ne zbiorowisko r??nych plemion i wyku? je na nar?d. Dzi?ki temu energi?, zasoby i geniusz milion?w ludzi mo?e by? pokierowany do osi?gania konkretnych d??e? narodowych. Powsta? nar?d, kt?ry potrafi wykorzysta? zasoby do ?ycia w r?wnowadze z potrzebami naszego ?rodowiska, sprawiedliwego tworzenia, dystrybucji i redystrybucji bogactwa oraz zapewnienia praw nawet najs?abszym osobom. Na G?rze Synaj mia?y miejsce pocz?tki naszej historii, jako narodu i tylko silny potrafi prowadzi? tak? polityk?.

W czasach, gdy my, ?ydzi, obserwujemy negatywny wp?yw odradzaj?cego si? nacjonalizmu nasza Parsza przypomina nam o pozytywnym potencjale nacjonalizmu i o tym jak my, jako Nar?d Izraela, jeste?my zobowi?zani do pokazania ?wiatu potencja?u narodu do bycia ?wi?tym poprzez ochron? ziemi, spo?ecze?stwa i naszych najs?abszych braci.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua