Wolontariuszka Shavei Israel w ?odzi

Przed wybuchem II wojny ?wiatowej w Polsce mieszka?o ponad 3 miliony ?yd?w. Dziewi??dziesi?t procent polskiego ?ydostwa zosta?o zgin??o podczas Holokaustu, a powojenne represje komunistyczne sprawi?y, ?e wielu polskich ?yd?w uciek?o z Polski. Ci, kt?rzy zostali, cz?sto musieli ukrywa? swoj? to?samo??.

Ale od czasu upadku ?elaznej kurtyny i transformacji Polski w demokracj? coraz wi?ksza liczba Polak?w zacz??a odkrywa? ?ydowskie korzenie swoich rodzin. Nale?? do nich m?odzi ludzie, kt?rych ?ydowscy rodzice lub dziadkowie zostali oddani polskim rodzicom, by zosta? ocalonymi.

Wychowani na polskich katolik?w dopiero niedawno poznali swoj? prawdziw? ?ydowsk? to?samo??.

Shosh Chovav, wolontariuszka Shavei Israel, kt?ra sp?dzi? sporo czasu w ?odzi, niedawno przyjecha?a do Polski na dwa miesi?ce.  Shosh udost?pni?a nam kilka zdj?? ze swojego pobytu. W?r?d nich by?y zaj?cia hebrajskiego dla dzieci, warsztaty, inspiruj?ce spotkania z m?odymi lud?mi z Izraela, kt?rzy odwiedzili Gmin?.

Ale najbardziej poruszaj?cym wydarzeniem by?o przytwierdzenie mezuzy w domu jednego z cz?onk?w zarz?du ??dzkiej Gminy.