?ydzi na Kubie

Centrum Ma’ani wspierane finansowo przez Shavei Israel i Urz?d Ministra Kultury oraz przez program ?Higanu Habaita? ? ?Wr?cili?my do domu!? (spotkania organizowane dla ?olim hadaszim? czyli nowych imigrant?w, w celu wspierania r??norodnych kultur i spo?eczno?ci, dzielenia si? do?wiadczeniami, a tak?e nawi?zywania nowych przyja?ni) zaproponowa?o w tym tygodniu spotkanie z badaczk? pani? ?Eugeni? Farin Levy, autork? czterech ksi??ek o historii ?yd?w na Kubie:

– Synagoga w Santiago de Cuba
– Judaizm na Kubie
– Atlas judaizmu na Kubie
– Kr?tka chronologia obecno?ci Hebrajczyk?w na Kubie

Pani Farin Levy zachwyci?a publiczno?? histori? kulturalnego i ekonomicznego wk?adu ?yd?w na Kubie od 1500 roku po wsp??czesno??, a tak?e histori? synagogi w Santiago de Cuba i jej wyj?tkowymi cechami:

– Budynek zosta? zbudowany jako instytucja religijna, posiada w?a?n? ?Sefer Tora? z XVII wieku, zosta? wyw?aszczony przez rz?d po tym, jak Kuba og?osi?a si? pa?stwem ateistycznym, i wr?ci? do spo?eczno?ci ?ydowskiej po ponad 20 latach, aby zosta? wykorzystanym do pierwotnego celu.

Prezentacja zosta?a wykonana w spos?b prosty, zrozumia?y i spontaniczn dzi?ki temu, ?e wyk?adowczyni zna ten temat dog??bnie. Po?wi?ci?a d?ugie lata nad prac? w tym temacie staj?c si? niemal integraln? cz??ci? grupy.

Historia rozpocz??a si? wraz z wypraw? odkrywcz? Krzysztofa Kolumba I l?dowaniem pierwszego Europejczyka na wyspie, kt?ry okaza? si? by? ?ydem o imieniu Yosef Levy ha Ibri. By? on znany jako Luis de Torres, poniewa? zosta? zmuszony do nawr?cenia si? na chrze?cija?stwo przez Hiszpa?sk? inkwizycj?. Kontynuacj? tych wydarze? s? r??ne wk?ady, kt?re ?ydzi wnie?li w gospodark? wyspy, a tak?e ich udzia? w wojnach o niepodleg?o??, kt?re doprowadzi?y do ??powstania Narodu Kuba?skiego. Ju? w okresie republika?skim pojawiaj? si? historie o falach imigrant?w wypychanych przez r??ne po?ary oraz o tym, jak mieszka?cy Kuby przyj?li ich z wyra?n? go?cinno?ci?. Zako?czy? mo?na na ewolucji i rozkwicie wsp?lnoty do czasu przybycia rz?du Castro w 1959 r., z orientacj? komunistyczn?, kt?ra pr?bowa?a uczyni? ten kraj pozbawionym religii.


Rodziny ?ydowskie na wszelkie sposoby pr?bowa?y przetrwa? I utrzyma? p?omie? judaizmu do chwili obecnej, a opowie?ci o nich przekazywane s? nadal. Go?? Centrum Ma’ani opowiada?a o przekazywanych z pokolenia na pokolenia tysi?cletnich tradycjach I niezachwianej wiary. Publiczno?? s?ucha?a uwa?nie, a pod koniec konferencji pojawi?o si? wiele pyta?, na kt?re pani Farin Levy odpowiedzia?a w bardzo ciekawy spos?b. ?Spotkanie by?o bogate informacyjnie, ale te? mia?o pozytywny wp?yw na zebranych, dla kt?rych by?a do kolejna okazja do lepszego poznania si? nawzajem.


Zosta?o nakre?lone prostymi s?owami, jak Wyspy Karaibskie by?y w stanie utrzyma? przy ?yciu ma??, ale t?tni?c? ?yciem Kehil?. Nie pozostaje nic innego jak powiedzie?: AM ISRAEL BE CUBA HAI.
?
Notka biograficzna:
Pani Farin Levy urodzi?a si? na Kubie w 1950 r. Z zawodu jest ekonomistk? i historykiem z powo?ania. Zosta?a zakwalifikowana przez Akademi? Nauk jako badacz historii i kultury.