Paraszat Bo

?adna z plag, kt?re B!g zes?a? na Egipt, nie dotkn??a narodu Izraela. Tora wielokrotnie powtarza, ?e niedole spadaj?ce na Egipt nie dotyczy?y Izraela. Je?li po?rednik, kt?ry w imieniu B!ga sprowadzi? dziewi?? plag, by? w stanie odr??ni? Egipcjan od ?yd?w, dlaczego przy dziesi?tej pladze musieli?my znaczy? odrzwia krwi?? Czy plaga ta nie ma mocy rozr??niania? Czy dlatego B!g m?wi nam, ?e gdy b?dzie si? ona wydarza? ?aden cz?owiek nie mo?e opuszcza? swojego domu?

Tekst wskazuje, ?e w przeciwie?stwie do wcze?niejszych plag, kt?re by?y sprowadzane przez anio?y, zabicie pierworodnych dokonane zosta?o bezpo?rednio pod patronatem B!ga. Mo?na pomy?le?, ?e podczas, gdy anio?owie pracowali z ograniczon? moc? i w zwi?zku z tym mogli ukierunkowa? j? na Egipcjan, nieograniczona moc B!ga nie rozr??nia. Jest to jednak podej?cie problematyczne, poniewa? pierworodni zostali odr??nieni od pozosta?ych Egipcjan, a domy oznakowane od nieoznakowanych. Problematyczna teologicznie jest tak?e propozycja m?wi?ca, ?e B!g ma mniejsz? mo?liwo?? kontroli swojej mocy ni? anio?y, kt?re stworzy?.

W odniesieniu do wersu, kt?ry nakazuje nam oznaczy? nasze domy, Raszi m?wi, ?e jest to znak dla nas, nie dla Egipcjan i z pewno?ci? nie dla B!ga. T?umaczy dalej, ?e j?zyk kt?ry opisuje plagi, wskazuje, i? Egipcjanie, kt?rzy byli pomi?dzy ?ydami zgin?li, a ?ydzi, kt?rzy byli pomi?dzy Egipcjanami – nie. A wi?c to nie krew i nie pozostanie w domach uratowa?o dzieci Izraela od ?mierci, to by? B!g.

Krew na naszych odrzwiach by?a znakiem dla nas. Znakiem, ?e B!g odsun?? nas jako nar?d na ubocze, daj?c nam jednocze?nie wyj?tkowe obowi?zki i jedyny w swoim rodzaju potencja?, a jedno z drugim powi?zane. Po hebrajsku obowi?zki to Micwot, a potencja? to Segula. By B!g wywi?d? nas z Egiptu, musimy zas?u?y? na odkupienie. Dlatego da? nam obowi?zki (Micwot) do wype?niania, co powoduje aktywacj? potencja?u (Segual) Narodu Izraela.

Dlaczego wi?c B!g zamkn?? nas w domach? Teraz, gdy zacz?li?my urzeczywistnia? nasz? wyj?tkowo??, czy? nie powinni?my wszystkich o tym poinformowa?? Czy nie powinni?my maszerowa? przez ulice Egiptu g?osz?c zdolno?? B!ga do ratowania wybranych?

Wers, kt?ry opisuje konieczno?? pozostania w domach, Rashi t?umaczy czasami, w kt?rych moc nale?a?a do si? zniszczenia i si?y owe nie rozr??nia?y pomi?dzy prawymi, a z?ymi. Czy znaczy to, ?e nie umia?yby odr??ni? Dzieci Izraela od Egipcjan? Nie, je?li odr??niaj? pierworodnych od pozosta?ych Egipcjan nie jest oczywiste, ?e nie b?d? mia?y problemu z odr??nieniem ?yda od Egipcjanina. Chodzi raczej o to, ?e zgin?? mo?e zar?wno prawy, jak i z?y Egipcjanin.

Dziewi?? plag t?umaczy? mo?na jako naturalne zjawiska, kt?re s? uzasadnion? kar?, mo?na je tolerowa?, a w niekt?rych przypadkach mo?na ich unikn??. Ale zabicie pierworodnych by?o czym? zupe?nie innym. Tora m?wi bardzo wyra?nie, ?e nie by?o domu, w kt?rym nie pojawi?aby si? ?mier?. Bez wzgl?du na to, jakie strategie radzenia sobie stosowali Egipcjanie, by ud?wign?? dziewi?? plag, teraz nie dzia?a?o nic. W nocy ?mierci pierworodnych Egipt trwa? w emocjonalnym szoku w obliczu nieznanego. I by? to dok?adnie ten czas, kt?rego potrzebowa? Izrael, by okaza? wsp??czucie poprzez pozostanie w domach.

W tym tygodniu widzimy, ?e kiedy nadchodzi odkupienie, kiedy B!g ukazuje ?wiatu swoj? moc i swoich ludzi, to jest dok?adnie ta chwila, kiedy musimy praktykowa? pokor? niezb?dn?, by?my byli Narodem B!ga.

Egipt ci??ko zgrzeszy? przeciwko B!gu i dzieciom Izraela. Wszystkie plagi by?y w pe?ni usprawiedliwione zar?wno gdy mowa o ich sile, jak i wielko?ci. Mimo to nie dostali?my prawa do panowania nad Egipcjanami. Dopiero gdy nauczymy si? akceptowa? z pokor? tak potencja?, jak i obowi?zki, kt?re da? nam B!g, gdy zrozumiemy, ?e nie s? one po to, by wynie?? nas ponad inne narody ?wiata, ale po to, by wynie?? wszystkie narody ?wiata, zas?u?ymy na nasze odkupienie i odkupienie ca?ego ?wiata.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua