Paraszat Caw

Tytu? Parszy w tym tygodniu brzmi: Caw i opowiada o trudno?ciach zwi?zanych z obowi?zkami. Gemara wyja?nia, ?e Caw – rozkaz – jest wyrazem delikatnej zach?ty. B!g m?wi Moj?eszowi, by przemawia? ?agodnie, kiedy b?dzie przekazywa? Aaronowi i jego synom wiadomo?ci na temat ofiar ca?opalnych, gdy? nie zobacz? ?adnych materialnych korzy?ci z wykonywania ich. Rozumiem, jak ten wers jest interpretowany, ale nie rozumiem narzeka? kap?an?w. Maj? oto szans? s?u?y? w domu B!ga, a najwa?niejsze s? dla nich kwestie materialne? Kto chce pieni?dzy, gdy mo?e by? blisko B!ga? Odpowied? brzmi: ci, kt?rzy s? blisko B!ga.

Kap?ani byli s?ugami B!ga, ale byli te? lud?mi, potrzebowali je?? i karmi? swoje dzieci. Bez wzgl?du na to jak o?wieceni i uduchowieni jeste?my, wci?? pozostajemy lud?mi i mamy te same podstawowe potrzeby.

?yjemy w wymagaj?cych czasach. Jeste?my zmuszeni ponosi? wiele ofiar zwi?zanych z codziennym ?yciem, by uratowa? siebie i ca?e spo?ecze?stwo. Zawieraj? si? w tym tak?e religijne i duchowe ofiary – musieli?my anulowa? wszystkie aktywno?ci, kt?re mia?y miejsce w naszej Synagodze. ?amie mi to serce, ale ostatecznie by? mo?e to w?a?nie sprawi, ?e moje serce b?dzie bi?o d?ugo. Widzimy w tym tygodniu, ?e kap?ani, cho? bardzo uduchowieni, przedk?adali swoje zdrowie i dobrostan ponad wszystko inne. Rozumieli, ?e je?li nie b?d? mogli utrzyma? swojego domu, nie b?d? w stanie s?u?y? w domu B!ga. Pozw?lmy sobie ich na?ladowa? i r?bmy wszystko, co tylko mo?emy, by chroni? nasze domy, tych, kt?rych kochamy i ca?y ?wiat.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua