Paraszat Behar – Bechukotai

Dziwne jest po??czenie Behar i Bechukotai w jedn? Parsz?. Behar to jedna z najbardziej inspiruj?cych cz??ci Tory. B!g obdarza nas planem ekologicznego i narodowego odradzania si? Izraela. Czytaj?c t? Parsz? odkrywamy jak bardzo my?li On o naszym ma?ym narodzie. Znacz?ce, ?e zanim ziemia zosta?a rozdzielona pomi?dzy dzieci Izraela, dowiedzieli?my si? jak j? ponownie rozdziela?. A potem czytamy Bechukotai, gdzie B!g cz?stuje nas proroczymi wizjami tego, co si? wydarzy, kiedy nie uda nam si? wype?nia? wszystkich Jego rozporz?dze?, kt?re i tak wydaj? si? niemal niemo?liwe do zrealizowania. Przy czym stawia B!g spraw? jasno: kl?twy nie b?d? rezultatem nie wype?niania Micw, ale pojawi? si?, gdy nie b?dziemy ich kocha?.

G??wnym przekazem Ksi?gi Kap?a?skiej, kt?ra ko?czy si? t? podw?jn? Parsz?, jest czysto?? rytualna i duchowa ?wi?to?? narodu. Ostatecznym wyrazem ?wi?to?ci nie jest s?u?ba w Miszkanie, b?d?ca tematem pierwszej po?owy Ksi?gi. Jest nim utrzymanie sprawiedliwego i godnego narodu. Wymienione przez B!ga kl?twy pokazuj?, co dzieje si?, kiedy przestajemy d??y? do po??czenia duchowych osi?gni?? ze spo?eczn? r?wno?ci?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska