Paraszat Chukat – Balak

Parsza Chukat-Balak to pocz?tek ko?ca. Dwa tygodnie temu B!g skaza? Dzieci Izraela na czterdzie?ci lat b??kania si? po pustyni. Teraz Tora przenosi nas w czasie i znajdujemy si? przy ko?cu tego okresu. Tora nie m?wi ile os?b z pokolenia, kt?re wysz?o z Egiptu zmar?o, ani w jaki spos?b. Dowiadujemy si? natomiast, ?e Miriam, Aaron i Moj?esz nie wejd? do ziemi obiecanej. Aaron i Miriam pojawiaj? si? w naszej parszy po raz ostatni. ?mier? Aarona jest zapowiedziana, uroczysta i pe?na powagi. Po przekazaniu swoich szat i stanowiska najstarszemu synowi, umiera na G?rze Hor, na oczach ca?ego narodu.

Inaczej jest z Miriam. Nie znamy okoliczno?ci jej ?mierci, ani imienia jej nast?pcy w gronie zwierzchnik?w narodu. Dlaczego nikt nie zostaje wskazany, by zaj?? jej miejsce?

Stanowisko Miriam nigdy nie by?o oficjalne. Moj?esz i Aaron zostali wyznaczeni przez B!ga. Nasz stw?rca i wybawca okre?li? ich role i obowi?zki. W ostatnich dw?ch Parszach czytali?my o cz?onkach Narodu Izraela, kt?rzy kwestionowali autorytet Moj?esza i Aarona. Autorytet, kt?ry bracia otrzymali od B!ga. Nikt nigdy nie kwestionowa? roli Miriam. Mia?a j? dzi?ki og?lnonarodowej akceptacji dla swojej m?dro?ci i zdolno?ci przyw?dczych. Miriam posiada?a wyj?tkowy, rzadko spotykany autorytet. Ludzie jednog?o?nie obsadzili j? w roli lidera ze wzgl?du na jej najwy?szej pr?by cechy osobiste. ?r?d?em przyw?dztwa Miriam by?a absolutna akceptacja i mi?o?? Dzieci Izraela. Ten rodzaj przyw?dztwa jest niezast?powalny.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua