POZNAWANIE KULTURY BNEI MENASZE

Wiele sytuacji ostatnich miesi?cy musia?a dostosowa? si? do zmian wynikaj?cych z pojawienia si? koronawirusa tak jak i ta wyprawa, kt?ra zako?czy?a si? ca?kiem zaskakuj?co.

Konieczna by?a modyfikacja plan?w i ci?g?a adaptacji do ostatniej chwili. W ko?cu uda?o nam si? spotka? ze Stevenem Kleinem, profesorem na Uniwersytecie Ben Guriona i jego studentami. Uczniowie odbyli wyj?tkow? wycieczk? kulturaln? do kilku spo?eczno?ci ?ydowskich znajduj?cych si? w Izraelu. Celem by?o poznanie r??nych ludzi, kt?rych ?ydowskie pochodzenie nie jest znane studentom pochodz?cym g??wnie z kraj?w Anglo i Europy Zachodniej.

W ko?cu, po wielu tygodniach przygotowywa?, zdecydowali?my si? najpierw na spotkanie w Acco, uroczej spo?eczno?ci z oko?o 30 rodzinami Bnei Menasze. By? to pomys? naszej dyrektorki marketingu i wyk?adowczyni Shavei Israel, Laury Ben-David, kt?ra uzna?a, ?e historia aliji w?a?nie tej grupy ? potomk?w zaginionego plemienia Menaszego ? jest najciekawsza. Zamierza?a nie tylko odwiedzi? spo?eczno?? w Acco.

Planowa?a r?wnie? spotkanie z niekt?rymi Bnei Menasze, aby przeprowadzi? badania kulturalne na temat spo?eczno?ci. Chcia?a zobaczy? niekt?re z unikalnych tradycyjnych tkanin noszonych przez r??ne rodziny i pozna? z ich potrawy, a mo?e nawet za?apa? si? na ich degustacja.

Wszystko sz?o zgodnie z planem. A? do czasu, gdy w wyniku nieporozumie? i pomy?ek, studenci Steve’a Kleina mogli nie tylko zobaczy? plemi? na fotografiach i w prezentacji. Poznali ich naprawd?, na chwil? zdj?li maski i zjedli posi?ek przygotowany przez Bnei Menasze, kt?ry ci podali w swoich tradycyjnych strojach. Nikt nie narzeka? i wszyscy wr?cili do domu szcz??liwi.