?a?oba po ?wi?tyni. Bnei Menasze ??cz? si? z przesz?o?ci?

?Trzy tygodnie? w kalendarzu ?ydowskim, kt?re rozpoczynaj? si? 17 dnia miesi?ca Tammuz i ko?cz? 9 dnia Aw, to okres ?a?oby i wspomnienia upami?tniaj?ce zniszczenie pierwszej i drugiej ?ydowskiej ?wi?tyni. 

W Nof Hagalil, mie?cie w regionie Galilei, grupa imigrant?w Bnei Menasze z Mizoram w p??nocno-wschodnich Indiach wykorzysta?a ten czas, aby odda? si? prawdziwemu op?akiwaniu i rozmy?laniom.

W przeddzie? postu 17 dnia miesi?ca Tammuz, grupa Bnei Menasze z tego miasta wzi??a udzia? w specjalnym programie nauczania skupionym wok?? za?bnych 3 tygodni. Wsp?lnym wysi?kiem Shavei Israel, jesziwy Hesder w Nof Hagalil i w?adzami miejskimi stworzona zosta?a specjalna broszura w j?zyku mizo, dzi?ki kt?rej mo?na uczy? si? o tym wyj?tkowym czasie. Nast?pnie, ksi??eczka pos?u?y?a za przewodnik z t?umaczeniami w mizo i po hebrajsku. U?yto go podczas programu nauczania przez Zoom, w kt?rym udzia? wzi?li m.in. Tzvi Haokipem, koordynator Bnei Menasze z Shavei Israel, Yitzhak Kawlni, kt?ry r?wnie? wsp??pracuje z Bnei Menasze, ch?opcami z Nof Hagalil Hesder Jesziwa, rabin Uriel z Garin Torani z Nof Hagalil i rabin miasta.

W naukach uczestniczy?o ponad 50 os?b, g??wnie z plemienia Bnei Menasze.

Cwi Haokip tak powiedzia? o programie: ?Op?akujemy zniszczenie ?wi?tyni i modlimy si? o przywr?cenie jej. Ludzie zadawali pytania na ten temat i dowiadywali si?, jak wa?ne jest studiowanie Tory. To by?o wspania?e do?wiadczenie, kt?re pomog?o nam wszystkim zrozumie? prawdziwe znaczenie tych tak wa?nych dla ?yd?w trzech tygodni. Ktokolwiek op?akuje zniszczenie ?wi?tyni, zobaczy jej przywr?cenie…?