Cz?owiek stoj?cy za Shavei Israel w Norwegii ? Arvid Bjerga

Shavei Israel wsp??pracuje z wieloma spo?eczno?ciami na ca?ym ?wiecie, co jest mo?liwe dzi?ki ci??kiej pracy i po?wi?ceniu naszych pracownik?w i wolontariuszy. Z drugiej strony istnieje r?wnie? wiele spo?eczno?ci wsp??pracuj?cych z Shavei, w tym w Skandynawii. Jednym z naszych najbardziej oddanych zwolennik?w jest Arvid Bjerga, kt?ry rok temu za?o?y? norweski oddzia? Shavei Israel.

Arvid Bjerga dorasta? w g??boko uduchowionym domu syjonistycznym w Norwegii. R?s? ucz?c si? historii ?yd?w, Holokaustu i narodzin pa?stwa Izrael. Jako dziecko s?ucha? opowie?ci dziadka o historii i proroctwach na temat powrotu ?yd?w do Syjonu i odbudowie narodu. Dorasta? z uczuciem fascynacji i podekscytowania. ?Syjonizm jest ruchem praw cz?owieka. Nawet jako ateista mo?esz dostrzec prawo ludzi do odbudowy ?ycia na ziemi, z kt?rej kiedy? zostali wygnani. Bior?c pod uwag? tragiczn? histori? narodu ?ydowskiego oczywiste jest, aby mogli oni powr?ci? na ziemi?, kt?ra jest sercem narodu ?- m?wi Arvid.

Zainteresowanie i zrozumienie przesz?o?ci narodu ?ydowskiego przez Arvida jest bardzo du?e. Pod koniec lat 80. mieszka? i pracowa? w kibucu w p??nocnym Izraelu. Tam przeczyta? nie tylko wiele ksi??ek o wsp??czesnym ruchu syjonistycznym, ale tak?e o historii ?yd?w etiopskich i Bnei Menashe z p??nocno-wschodnich Indii. To rozbudzi?o jego zainteresowanie ?egzotycznymi? ?ydami i ponownie zainteresowa?o zaginionymi plemionami Izraela.

W 2018 roku Arvid przyjecha? do Izraela z wizyt? i zwi?za? si? z Shavei Israel. Organizacja specjalizuje si? w sprowadzaniu ?zagubionych? i ?ukrytych? ?yd?w z ca?ego ?wiata do ich dziedzictwa i do Pa?stwa Izrael. Spotka? si? z za?o?ycielem i prezesem Michaelem Freundem, po czym postanowili otworzy? oddzia? Shavei Israel w Norwegii.

Do dzi? Arvid rozmawia z chrze?cija?skimi i syjonistycznymi grupami w Norwegii o antysemityzmie, zaginionych plemionach Izraela i ich powrocie oraz o swojej pracy z Shavei Israel. Dzi?ki pracy Arvid Shavei Norway ma rosn?c? baz? ponad 600 obserwuj?cych dzia?alno?? online, a tak?e wielu zwolennik?w i darczy?c?w.

Arvid Bjerga i jego praca pokazuj? naprawd? niezwyk?? histori? indywidualnej pasji, kt?ra mo?e wspiera? ca?y nar?d.