Paraszat Nicawim-Wajelech

Brutalny by? koniec Parszy w ubieg?ym tygodniu: kl?twa za kl?tw? i kolejne kl?twy. W tym tygodniu rozpoczynamy w ko?cu proces odbudowy – Izrael wraca do B!ga. Relacja mi?dzy B!giem a Izraelem zostaje odnowiona, a nawet przeniesiona na wy?szy poziom ni? wcze?niej. B!g obiecuje, ?e wszystko mi?dzy nami a Nim b?dzie wspaniale. Wyra?nie jednak brakuje obietnicy dobrych relacji mi?dzy lud?mi. Dlaczego?

Pierwsz? odpowied? mo?na odnale?? w tym, co w Gemarze nazywamy Kal-va chomer – je?li relacje mi?dzy nami a B!giem s? wspania?e, to tym bardziej relacje mi?dzy lud?mi musz? by? znakomite. Ale to ma?o przekonywuj?ce, znam zbyt wielu ludzi o g??bokiej duchowo?ci, kt?rzy nie s? w stanie znie?? towarzystwa innych. Mo?e wi?c jest tak, ?e B!g nie mo?e obieca? nam spo?ecznej jedno?ci. To co?, co ogromnym wysi?kiem i pokor? tylko my mo?emy zbudowa?. Mo?e tak naprawd? b?ogos?awie?stwo po??czenia z B!giem ma na celu zainspirowanie nas do szczerego zaanga?owania si? w prac? kochania swego s?siada jak siebie samego.

Oby?my zostali zapisani w Ksi?dze ?ycia!

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska