Paraszat Bereszit 5781

Tak du?o mo?na powiedzie? o Parszy Bereszit, ?e a? boj? si? otworzy? usta. Ka?demu nowemu pocz?tkowi towarzyszy strach przed pora?k?, a w naszej Parszy widzimy jej ca?kiem du?o. Zar?wno Adam, jak i jego pierworodny grzesz?, i to na du?? skal?. Jak reaguje B!g? Szuka ich? Nie wa?ne jak nisko upadamy, nie wa?ne, ?e dzia?amy w bezpo?redniej opozycji do jasno sprecyzowanego przez B!ga przykazania, On zawsze b?dzie wzywa? nas do powrotu.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska