Paraszat Lech Lecha

Parsz? w tym tygodniu otwiera pierwszy kontakt B!ga z Abrahamem. B!g m?wi, ?eby opu?ci? Ur Kasdym i poszed? do miejsca, w kt?rym obdarzy go widzeniem. Abraham post?puje zgodnie z poleceniami. Gdy tylko wkracza do ziemi Izraela, ukazuje mu si? B!g, a potem? cisza. Przez dwadzie?cia pi?? lat, kt?re mijaj? mi?dzy pocz?tkiem a ko?cem naszej Parszy, B!g kontaktuje si? z Abrahamem zaledwie kilka razy i nigdy, gdy pe?en niepokoju Abraham staje przed dylematem. Jakie wi?c widzenie daje mu B!g?

Nie pokazuje, co robi? – w rzeczywisto?ci Abraham pope?nia ca?kiem sporo b??d?w po wej?ciu do ziemi Izraela. B!g pokazuje mu, ?e ka?de dzia?anie ma swoj? rang? i swoje znaczenie. Pokazuje, ?e ?wiat jest noszonym przez Niego p?aszczem i przez to okrycie mo?na bezpo?rednio pozna? B!ga. Abraham nie by? pierwsz? osob? wierz?c? w B!ga, ale by? pierwszym cz?owiekiem, kt?ry poszukiwa? Go w samym ?rodku tego ?wiata. W tym tygodniu B!g b?ogos?awi Abrahama i jego dzieci mo?liwo?ci? ujrzenia Boskiej r?ki, operuj?cej w naszym ?wiecie. 

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?, 

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska