Modlitwa za chorych na COVID-19

Psalm 130

Pie?? pielgrzymia. Z g??bin wzywam Ci? Bo?e.

Panie wys?uchaj g?os m?j, oby by?y uszy Twoje sk?onne na g?os b?agania
mojego.

Je?eli winy zapami?tasz Bo?e, Panie, kt?? si? ostoi?

Ale u Ciebie przebaczenie, by si? Ciebie obawiano.

Ufam Bogu, ufa dusza moja, a s?owa Jego wygl?dam.

Dusza moja Boga wygl?da bardziej ni? warta poranku, ni? warta poranku.

Wygl?daj Izraelu Boga, bo u Boga ?aska i wielkie u Niego wyzwolenie.

A On wyzwoli Izrael ze wszystkich win jego.
t?. r. Izaak Cylkow

Modlitwa za lekarzy
Oby Ten, kt?ry b?ogos?awi? naszym praojcom: Abrahamowi, Izaakowi i
Jakubowi, Sarze, Rebece, Racheli i Lei, pob?ogos?awi? wszystkim lekarzom,
personelowi medycznemu oraz wszystkim tym, kt?rzy wspieraj? i
wspomagaj? osoby starsze i senior?w, po?wi?caj? si?, by ratowa? i leczy?
tych, kt?rzy ucierpieli przez pandemi? koronawirusa. Oby B-g ocali? ich od
wszystkich strapie? i nieszcz??? oraz wszelkiego cierpienia i chor?b, i zes?a?
b?ogos?awie?stwo i pomy?lno?? dla wszystkich ich dzia?a?, by ani troch? nie
ucierpieli ? ani oni sami, ani ich rodziny, i by spe?ni? si? dla nich i dla nas
werset: ??adn? chorob?, kt?r? dotkn??em Egipt, nie dotkn? ciebie, gdy?
jestem B-giem ? twym lekarzem? oraz werset: ?Oddal? choroby spo?r?d
ciebie?, oraz werset: ?i plaga usta?a?, teraz, jak najpr?dzej i w najbli?szym
czasie, i powiedzmy: ?Amen?.


Modlitwa za chorych na COVID-19
Panie wszech?wiata, wybaw i ocal, uratuj i uwolnij lud Tw?j Izraela i
wszystkich przychodz?cych na ten ?wiat od epidemii i od wszystkich
strasznych chor?b, oraz wszelkiego rodzaju kataklizm?w, kt?re przydarzaj?
si? nagle i nawiedzaj? ten ?wiat. Nim zawo?amy, Ty odpowiesz.
B?ogos?awiony b?d? Ty, kt?ry zatrzymujesz epidemi?.
Ojcze nasz i Kr?lu, uchro? przed plag? Twoje dziedzictwo.
Ojcze nasz i Kr?lu, ze?lij pe?ne wyzdrowienie chorym z Twojego ludu.

????? ????? ??????
?????? ?”?
(?) ?????? ????????????? ??????????????? ??????????? ?’?
(?) ?’ ????????? ?????????? ???????????? ?????????? ??????????? ???? ???? ?????????????
(?) ????????????? ????????? ???-?? ?’ ???? ?????????
(?) ?????????????? ???????????? ????? ???? ???????????
(?) ?????????? ?’ ????????? ????????? ????????????? ?????????????
(?) ????????? ????’ ????????????? ?????? ???? ?????????? ??????????
(?) ?????? ????????? ?? ??? ?’ ????????? ?’ ???????? ??????????? ??????? ????????
(?) ??????? ????????? ??????????????? ?????? ?? ????????????
????? ???????
?? ???? ??????? ????? ???? ????? ??? ???? ??? ???, ??? ???? ??
?? ???????, ??????? ????????, ??? ?? ??????? ??????? ??????
????????, ??????? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ?????? ?????
???????, ?’ ???? ???? ??? ??? ????? ???? ??? ?????, ????? ????
?????? ??? ???? ?????, ??? ?????? ??? ????, ?? ?? ??? ?????????,
??????? ??? ???? ?????: ?? ????? ??? ???? ?????? ?? ???? ????
?? ??? ?’ ?????, ??? ?????: ???????? ???? ?????, ??? ?????: ?????
?????, ???? ????? ????? ???? ????? ???.
????? ????? ??????
???? ???????, ??? ????, ???, ???? ??? ????? ??? ??? ???? ??
????? ???? ??? ??, ???? ???? ????????? ???????? ????? ?????, ???
???? ???? ????, ???? ??? ???? ?????.
????? ????? ??? ???? ??????
????? ????? ??? ????? ???? ????? ???