S?u?enie Pa?stwu…w inny spos?b

Kiedy Szlomo Haokip Telngoh mia? siedem lat, marzy? o zrobieniu aliji i zostaniu ?o?nierzem IDF. Dwadzie?cia lat p??niej, kiedy w ko?cu przeprowadzi? si? do Izraela, jego wiek nie kwalifikowa? si? ju? do poboru. Szlomo, kt?ry nie poddawa? si? ?atwo, zwraca? si? do armii trzy razy – ale za ka?dym razem ko?czy?o si? to niepowodzeniem. Rozczarowany Szlomo przyj?? to jako wol? B-ga i ruszy? w inn? stron?. Znalaz? wiele innych sposob?w, by s?u?y? swojemu narodowi. A? pewnego dnia wpad? na dw?ch przyjaci?? i w jego g?owie zrodzi? si? nowy pomys?.

Jego przyjaciele byli policjantami w Beit She’an – obecnym rodzinnym mie?cie Szlomo. Pracuj?c jako przewodnik dla Bnei Menashe w swojej spo?eczno?ci, by? ju? bardzo zaanga?owany w tamtejsz? ludno?? i wsp??pracowa? z policjantami podczas organizowania program?w dla m?odzie?y. Szlomo przysz?o do g?owy, ?e m?g?by zosta? policjantem ochotnikiem i w ten spos?b s?u?y? spo?eczno?ci. Zg?osi? si? i zosta? przyj?ty! Odby? kurs dla ochotniczej policji na komisariacie Nof Hagalil i jest dumny z tego, ?e (na tyle na ile mu wiadomo) jest jedynym wolontariuszem policji Bnei Menashe w Izraelu.

Szlomo, ojciec dw?ch ch?opc?w, 10-letniego Odeda i 2-letniego Dvira, m?wi, ?e jego dzieci s? dumne, ?e s?u?y w policji. Jego marzenie o s?u?eniu w armii Izraelskiej spe?ni si? dzi?ki synom. Oded ju? m?wi o swoim pragnieniu bycia w IDF. Jako obywatel Izraela b?dzie m?g? wej?? do rami razem ze swoimi r?wie?nikami, gdy uko?czy szko?? ?redni?. Wtedy b?dzie s?u?y? w Ziemi Obiecanej tak, jak zawsze chcia? to zrobi? jego tata.