Przygotowania do Chanuki w Polsce

W sam? por? na Rosh Chodesz (pocz?tek miesi?ca) Kislew, przedstawiamy Wam zaktualizowan? wersj? przewodnika Shavei Israel po ?wi?cie Chanuka. Mo?ecie z niej korzysta?! Jest w j?zyku polskim i zosta?a tak przygotowywana, by mo?na by?o j? wydrukowa? i przekazywa? dalej innym cz?onkom spo?eczno?ci ?ydowskiej w Polsce.

Nasz emisariusz, rabin Yehoshua Ellis, a tak?e pracownicy Shavei Israel w Jerozolimie, koordynowali projekt, aby zd??y? na Chanuk?. Dotychczasow? ok?adk? zast?pi?o pi?kne zdj?cie s?ynnej Synagogi No?yk?w zrobione przez nasz? fotografk? Laur? Ben-David, kt?ra niedawno by?a w Warszawie.

Pobierz przewodnik po ?wi?cie Chanuka…

One thought on “Przygotowania do Chanuki w Polsce

  • November 21, 2020 at 8:20 am
    Permalink

    Ja zgadzam si? z tym artyku?em uwa?am, ?e Izaak by? ?wi?tym cz?owiekiem zwa?ywszy na fakt, ?e on maj?c w?wczas 37 lat w pe?ni si? m?ody m??cyzn zgodzi? si? na Akeid?, czyli z?o?nia z siebie ofiary jak tego chcia? jego stary 137 letni ojciec, cho? mia? si?? aby si? temu sprzeciwi?. Ale on wiedzia?, ?e taka by?a wola Ojca czyli B-ga w niebie JHVH wi?c maj?c to na uwadze odda?by w?asne zycie. Trudno mi uwerzy?, aby taki ?wiety cz?owiek nie wiedzia? kogo wybiera na przyw?dc?. Nawi?zuje ten przyk?ad do w jakim? sensie oszustwa Ewy w pzypadku owocu zakazanego kt?ry sama najpierw spozy?a a potem pocz?towa?a Adama i on o powt?rzy?. Ten zakaz by? wydany jedynie Adamowi jak Ewy jeszcze nie by?o. A zakaz by? stopniowany od spoj?enia do skosztoania owocu z coraz to wiekszymi restrykcjami – ostatecznie do strasznej ?moerci. Jak Chava przesz?a wszystkie etapy i nie umar?a to Adam ?le to oceni?. To nie wina adama, taki by? plan B-ga aby oni ko?czyli jego dzie?o tu na ziemi, a nie byli utrzymywani w niesko?czono?? w Ogrodzie Pa?skim Eden przez B-ga. To tez syndrom Ewy, jak i Sary, jak r?wnie? Rebeki, raz Estery – ?e kobieta “RZ?DZI” i dlatego nazywa si? np. dyrektora, przezesa, czy Prezydenta itp. ONA!!!

Comments are closed.