Paraszat Wajece

W Parszy w tym tygodniu opisane jest pierwsze spotkanie Jakuba z B!giem. Tu? przed wyj?ciem z ziemi Izraela Jakub ma sen, w kt?rym B!g przemawia do niego. Po raz pierwszy w ?yciu Jakub przygotowuje si? do opuszczenia swojego domu. B!g objawia mu si? w tym w?a?nie? momencie, by doda? otuchy i przekaza? sekret ?ydowskiej duchowo?ci. B!g ukazuje Jakubowi drabin?. W tek?cie czytamy, ?e jej podstawa jest mocno osadzona w ziemi, szczyt za? nie jest nigdzie na sta?e umocowany, czytamy, ?e si?ga ku niebiosom

Jakub wkr?tce opu?ci ziemi? Izraela, swoj? rodzin? i nauczycieli. Dotychczas m?g? polega? na nich wszystkich w obszarze duchowej inicjacji i ukierunkowania, teraz musi by? swoim w?asnym rabinem. B!g m?wi mu, ?e tak d?ugo jak jego duchowe pragnienia s? mocno zakorzenione w tym ?wiecie, fizycznym ?wiecie codziennego ?ycia, mo?e osi?gn?? wszystko, nie ma ?adnych ogranicze?. Sednem ?ydowskiej duchowo?ci nie jest dotarcie do celu, ale si?ganie jeszcze wy?ej. Sposobem na to jest ?ycie mocno ugruntowane w wyzwaniach dnia codziennego.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

One thought on “Paraszat Wajece

  • November 29, 2020 at 12:45 pm
    Permalink

    To bardzo pouczaj?ca i skomplikowana Parsha, trudno jst na logik? ja wyja?ni?, ale co ma z ni? wsp?lnego logika. Tak jest wola B!ga. A co jest chyba najwa?niejsze, je?li cz?owiek grzeszy? a sie poprawi?, to niesie z soba ogromny szmat do?wiadczenia, kt?ry daje mu ocean mozliwo?ci zrozumenia woli i natury B!ga w swej interpretacji i w swym ?yciu.Ja tak? drog? przeszed?em i nie tylko tego nie ?a?uj?, ale jest szc??liwy, ?e B!g dla mnie j? wybra? !!!

Comments are closed.